Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Lumturi Sena

Edukimi

Profesor, Universiteti Bujqësor i Tiranës                                           2013

Profesor i Asociuar, Universiteti Bujqësor i Tiranës                         2007

Doktor i Shkencave Zooteknike, Instituti I Lartë Bujqësor, Tiranë   1992

Diplomuar Zooteknike, Instituti i Lartë Bujqësor, Tiranë                  1983

Studime Universitare,  Instituti i Lartë Bujqësor, Tiranë                   1979-1983

Lëndët:

Prodhimtaria dhe cilësia e produkteve ne shpendë . (Bsc, Lëndë e detyrueshme);

Mbarështimi i shpendëve (Cikël dyvjeçar. Program profesional, Lëndë e detyrueshme), Zooveterinari.

Menaxhimi i lepujve,dhe bletëve (Bsc, Lëndë me zgjedhje);

Bazat e prodhimit Shtazor. (Bsc, Lëndë e detyrueshme). Dega: “Inxhinieri  Agromjedisi”, Profili: “Agromjedis dhe Ekologji”;

Sistemet e prodhimit të shpendëve (Master Shkencor, Lëndë me zgjedhje), Drejtimi: Zootekni dhe siguria e prodhimeve blegtorale

Kerkimet Shkencore

Teknologjia e Marështrimit dhe  Të Ushqyerit e Shpendëve;

Teknologjia e Mbarështrimit dhe Manaxhimit të Bletëve;

Teknologjia e Mbarështrimit dhe Manaxhimit të Lepujve.

Titulli :

Lektor

 

Departamenti:

Shkencave Zooteknike

 

Ndertesa:

Godina e Zooteknisë

 

Zyra:

Zyra Nr. 305

 

Tel:

0686076120

 

Email:

lumturisena@yahoo.com