Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Lista e temave të diplomave për kursin e katërt, Departamenti i Lëndëve Klinike

Bazuar në nenin 75, pika 5 të ligjit 80/2015 “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë” dhe mbështetur në nenin 5 të “Rregullores së Diplomimit në Programin e Integruar të Studimeve të Ciklit të Dytë” në “Mjekësi Veterinare” mbi Mënyrën e Shpalljes së Temave të Diplomave, Departamenti i Lëndëve Klinike shpall listën e miratuar të temave të diplomës me udhëheqësit përkatës për studentët e Kursit e Katërt në Fakultetin e Mjekësisë Veterinare të paraqitur si më poshtë:

Kliko këtu: Lista e temave të diplomave DLK FMV