Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

LABORATORI I IMAZHERISË

LABORATORI I IMAZHERISË

 Stafi i Laboratorit

 Dr Ilir DOVA

Dr. Simon Bizhga Specialist

Pershkrimi i Laboratorit

 Laboratori i imazherisë përdoret për qëllime didaktike dhe ofron shërbime për departamentet dhe klinikat e ndryshme ambulatore të Fakultetit të Mjekësisë Veterinare. Ky laborator didaktik konsiston në dhomë e ekspozimit ku është vendosur aparati radiologjik dhe në dhomë e errët për larjen e filmit. Kjo dhomë shërben dhe si një hapësirë për të punuar në grupe me 15-20 studentë, Laboratori përdoret për qëllim didaktik, për rreth 80 studentë në çdo vit akademik (FMV: kursi III; FMV Menaxhim Veterianar) Laboratori i imazherisë ka mungesa të theksuara në drejtim të kushteve në punë nuk plotson asnjë kushte të mbrojtjes nga rrezatimi. Laboratori afron shërbimet e imazherisë jo vetëm për qellime didaktike por dhe për të tretët. Laboratori kryen të gjitha ekzaminimet radiologjike në kafshët e shoqërimit dhe ekografi abdominal si në laborator ashtu dhe në teren. Laboratori i imazherisë kryen të gjitha ekzaminimet imazherike bazë.