Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

LABORATORI DIAGNOSTIKUES I Laboratorike

LABORATORI I DIAGNOZËS

 Stafi i Laboratorit:

 Prof. As. Elenica DIMCO (Pedagoge e lendes Diagnoze Laboratorike) Dr. jetmira ABESHI ( Punonjese kerkimore Shkencore )

 Përshkrimi i Laboratorit

 Laboratori i Diagnozës përdoret për qëllime didaktike dhe kërkimore-shkencore për stafin e FMV, kualifikimin e studentëve, si dhe ofron shërbime për klientet e klinikes prane fakultetit. Laboratori është i organizuar në një ambient me hapësirë të mjaftueshme për të punuar në grupe me 15-20 studentë dhe përdoret për qëllime didaktike, për rreth 150 studentë në çdo vit akademik (FMV Master Shkencor: kursi III; FMV Menaxhim Veterianar: kursi I).Laboratori i Diagnozës ofron teste të ndryshme për një gamë të konsiderueshme speciesh:

  • Analiza hematologjike ku përfshihen, numërimi i elementëve qelizorë të gjakut, vlerësimet morfologjike dhe citometrike të tyre; disa teste specifikë për vlerësimin e mekanizmave hemostatikë.
  • Analiza biokimike të gjakut: proteina plazmatike, glukozë, yndyrna, minerale, elektrolitë, enzima, etj, sipas profilit të organeve dhe organizmit në tërësi.
  • Analiza fiziko-kimike dhe mikroskopike të urinës.
  • Vlerësime të citologjisë së lëngjeve fiziologjikë dhe patologjikë të
  • Interpretim të hemogramës dhe rezultateve të këtyre testeve në funksion të praktikës klinike veterinare

Teknikat që aplikohen për këto ekzaminime janë manuale dhe automatike (me analizerë specifikë, spektrofotometri, etj).Laboratori i diagnozes eshte ne gjendje tu pergjigjet kerkesave si te studenteve ashtu dhe kerkesave te Klinikes Vetertinare atashuar prane ketij fakulteti.

PAMJE NGA LABORATORI

Analizer Hematologjik automatik

Analizeri hematologjik automatok Mindray BC- 2800 vet: kryen nje grup te gjere treguesish hematologjike si:

Numerimin e qelizave te kuqe te gjakut (RBC) Matja e treguesve eritrocitare

Matje e hemoglobines Matje te hematokritit

Numerim I pergjithshem I leukociteve (RBC) Formule leukocitare

Numerim te plateleve dhe treguesve platelare

lab1

Analizer biokimik EMP 168 Vet: Kryhen nje sere treguesish biokimike ten je grupi te gjere kafshesh (qen, mace, gjedhe, derra, te dhirta, te leshta, lepuj; Grupi I treguesve biokimike qe realizohen nepermjet ketij aparati eshte rreth 42 treguesish si psh: Albuminat, enzimat, bilirubina, kolesteroli, trigliceridet, glukoza, transaminazat, makroelementet, mikroelementet, Imunoglobulinat etj

lab2

Spectrophotemeter UV- 2100C: kryen nje sere analizash biokimike, te cilat realizohen nepermjet parapergatitjes se reagenteve ne kushtet e laboratorit.

lab3

Mikrocentrifuge Hettich 210: nepermjet ketij aparati realizohet matja e hematokritit (tregues I rendesishem per vleresimin e

lab4

Thermostat i thate Huma Cube: Sherben per ngrohjen e reagenteve dhe mostrave te serumit perpara se te behet matja e tyre per tregues biokimik ne Analizerin Biokimik.

lab5

Termostat Memmert: Sherben per te ngrohur mostrat dhe per pergatitjen e reagenteve te ndryshem

lab6

Centrifuge Heraeus Labofuge 400: Sherben per te ndare elementet e gjakut nga plazma ose serumi si dhe per te diferencuar sedimentin e urines nga supernatanti

lab7

Melanxher per hollimin e eritrociteve dhe leukociteve, kamer numerimi manual I elementeve te gjakut, vasketa per fiksimin dhe ngjyrimin e strishove hematologjike

lab8

Refraktometer portable RTZ: sherben per matjen e peshes specifike te urines si dhe per matjen e proteinave ne serum

lab9

Haemometer; sherben per matjen manual te Hemoglobines

lab10