Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Kurrikula e Departamentit të Matematikës dhe Informatikës – FEA

Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Përgjëgjesi i departamentit
Grupet Mësimore Kërkimore
Stafi Ndihmës Akademik
Informacion për studentët

Informatikë Biznesi Bachelor

Menaxhim Informacioni në Agrobiznes Master Profesional

Menaxhim Sistemesh Informacioni Shkollë Profesionale 2 Vjecare