Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Kerkimi Shkencor

KËRKIMI SHKENCOR

DEP ka në fokus kërkimin shkencor inovativ në menyre që ti shërbejë qeverisjes së qëndrueshme të burime-ve pyjore dhe afirmimit të tij si qëndër kërkimi, nëpërmjet rritjes së cilësisë së punës shkencore. Nëpërmjet kësaj i jepet zgjidhje problemeve të ndryshme në sektorin e pyjeve. Aspektet kryesore të strategjisë afat-mesme të DEP për kërkimin shkencor janë:

• Përmirësimi i kapaciteteve laboratorike egzistuese dhe ngritja e laboratoreve të rinj.
• Çertifikimi i laboratoreve egzistues dhe përdorimi me efektivitet në projektet kërkimore në nivel PhD.

• Forcimi i mardhënieve me institucionet qeveritare e joqeveritare dhe rritja e rolit të DEP nëpërmjet anga-zhimit në studime ose projekte kërkimore kombëtare dhe ndërkombëtare.
• Forcimi i mardhënieve me departamente homologe të huaja për rritjen e nivelit shkencor të stafit të DEP.

• Pjesëmarrja si partner në projekte të rëndësishme ndërkombëtare si: ”Horizon 2020”, “Cost”, “IPA” etj.

Departamenti si njësi bazë e fakultetit për kërkimin shkencor në përmbushje të strategjisë afatmesme si më sipër, kanë përcaktuar fushat e mëposhtëme si prioritete kërkimi:

• Rigjenerimi i sipërfaqeve të degraduara të pyjeve të dushqeve.

• Kontributi i tipeve të vegjetacionit pyjor në fiksimin e CO2

• Sistemet e mbrojtjes nga errozioni.

• Metodat e luftës biologjike ndaj dëmtuesve në pyje.

• Praktikat më të mira për një mbarështrim të qëndrueshëm të pyjeve komunale.

• Studimi i potencialeve dhe mundësive të prodhimit të biomasës pyjore për qëllime energjitike.

• Sistemet e rrallimeve dhe teknikat e punës gjatë ndërhyrjeve.

• Vlerësimi i impakteve mjedisore të punimeve në pyje.

• Vlerësimi monetar i shërbimeve mjedisore nga pyjet.

• Studimi i treguesve dendro-auksometrike i grumbujve pyjore natyrale dhe artificiale.

• Studimi i dëmtimeve të zjarreve në ekosistemet pyjore dhe masat për rehabilitimin e tyre.

• Studimi i kapaciteteve prodhuese në produkte jo drusore dhe problemet që lidhen me shfrytëzimin e tyre.