Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Karta Europiane për Kërkuesit Shkencor

Karta Evropiane dhe Kodi i Sjelljes për Rekruitimin e Kërkuesve Shkencorë

  • EURAXESS  Researchers in Motionështë një nismë pan-evropiane me qasje unike që jep një gamë të plotë informatash dhe  mbështet shërbimet e kërkuesëve që dëshirojnë të ndjekin karrierën e tyre kërkimore në Evropë ose të qëndrojnë të lidhur me të.
  • Komisioni Evropian ka miratuar një Kartën Evropiane për Kërkuesit Shkencorë dhe Kodin e Sjelljes për Rekrutimin e Kërkuesve Shkencorë. Këto dy dokumenta, iu adresohen studiuesve, si dhe të punëdhënësve dhe organizatave financuese në të dy sektorët publik dhe privat dhe janë elemente kyçe në politikën e Bashkimit Evropian për të bërë kërkimin një karrierë tërheqëse, e cila është tipar themelor i strategjisë së saj për të stimuluar ekonomin dhe të rris punësimit.
  • Në veçanti, Karta Evropiane për Kërkuesit Shkencorëtrajton rolet, përgjegjësitë dhe të drejtat e kërkuesve dhe punëdhënësve të tyre ose organizata financuese.
  • Kodi i Sjelljes për Rekrutimin e Kërkuesve Shkencorësynon të përmirësojë rekrutimin, për të bërë procedurat e përzgjedhjes më të drejta dhe më transparent dhe propozon mënyra të ndryshme për të gjykuar në bazë të meritës. Merita nuk duhet të matet vetëm me numrin e botimeve, por në një gamë më të gjerë të kritereve të vlerësimit, të tilla si mësimi, mbikëqyrja, puna ekipore, transferimin e njohurive, menaxhimin dhe aktivitetet e ndërgjegjësimit publik.
  • Universiteti Bujqësor i Tiranës ka miratuar Deklaratën e nënshkrimit të Kartës dhe Kodit, dhe ajo është e shënuar në mesin e institucioneve të tjera të BE-së në faqen e internetit Euraxess të Komisionit Evropian.http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/charterAndCode

Linke të rëndësishme: