Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Jamarber Malltezi

Edukimi

Profesor, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 2016

PhD, Shkenca Mjedisore, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 2010

Master of Science, University of Maryland at College Park në “Sustainable Development and Conservation Biology”, 2001

Diplome Biolog profili 5-vjecar, Universiteti i Tiranës, 1995

Lëndët

Planifikim Mjedisor i Perdorimit te Tokes, Aftesim Profesional ne Shkencat Mjedisore, Politika, Planifikim dhe Zhvillim Rajonal, Menaxhim Projektesh.

Interesat kërkimore

Perdorim i Tokes, Planifikim Mjedisor i Perdorimit te Tokes, Ndotja e Ujit, Vlerësim i Ndikimeve në Mjedis, Menaxhim Mjedisor, Zhvillim Rajonal.

TITULLI

Profesor

 

DEPARTAMENTI

Mjedisit dhe Burimeve Natyrore

 

NDERTESA

Godina e DMBN

 

Zyra: 112

 

Tel. 0692081973

abi.malltezi@gmail.com