Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Detyrat kryesore të Zyrës

Dega e Kerkimit Dhe Projekteve
International Relations Office (UBT)
Karta Europiane për Kërkuesit Shkencor
ERASMUS+
Programi COST

Detyrat kryesore të Zyrës përfshijnë:

  • zbatimin e planit strategjik për ndërkombëtarizimin ne ndihmë

të stafit dhe studentëve;

  • përgatitjen dhe vlerësimin e marrëveshjeve me universitetet partnere ndërkombëtare;
  • administrimin dhe promovimin e programit Erasmus +;
  • administrimin dhe promovimin e mobilitetit të stafit dhe studentëve;
  • dhënien e informacionit studentëve dhe stafit mbi mundësitë e mobilitetit ndërkombëtar.

Një detyrë e veçantë e zyrës sonë është zgjerimi i gamës së shërbimeve dhe përmirësimi i kuadrit rregullator për anëtarë të stafit te UBT-se të përfshirë në aktivitete ndërkombëtare.

Kontakt

Drejtori i Drejtorisë së Marrëdhënieve Institucionale
Prof.Dr. Elvin Toromani

Tel: 0699198055

E-mail: etoromani@ubt.edu.al


Informacione
Data and Figures
Njihuni me Tiranë-n