Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Informacion mbi proceduren e rekrutimit/pranimit per personel administrativ ne kategorine “Specialist” niveli IV-a, ne Sektorin e Menaxhimit Ekonomik-Financiar, prane Fakultetit te Bujqesise dhe Mjedisit.

Ne perputhje me Ligjin Nr. 80/2015, date 22.07.2015 “Per Arsimin e Larte dhe Kerkimin Shkencor ne Institucionet e Arsimit te Larte ne Republiken e Shqiperise”, Statutin dhe Rregulloren e Universitetit Bujqesor te Tiranes, si dhe Rregulloren e Rekrutimit te Stafit Akademik, Ndihmes Akademik dhe Administrativ ne UBT, ju informoj si me poshte:

1. Per proceduren e rekrutimit/pranimit per kategorine “Specialist” niveli IV-a, ne Sektorin e Menaxhimit Ekonomik Financiar, prane Fakultetit te Bujqesise dhe Mjedisit (FBM), me Nr. 273 Prot. date 31.01.2022, publikuar per tu zhvilluar me date 10.02.2022, nuk u paraqit asnje aplikant/kandidat.

2. Referuar faktit te mesiperm, si dhe kritereve te publikuara, kjo procedure shtyhet dhe rifillon nga e para.

Info Procedura e rekrutimit FBM