Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Hapja e Datave të Provimeve për Sezonet Plotësuese 19.03.2021

Bazuar në Ligjiin Nr. 80/2015, datë 22. 07. 2015 “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë”, Statutin e UBT-së, në nenin 30 të Rregullores së Studimeve Universitare, si dhe në nenin 29, pika 3 të Rregullores së FEA-s, Dekanati në mbledhjen e tij të datës 17.03.2021:

Kliko këtu: Vendim Dekanati_ Hapja e Datave të Provimeve për Sezonet Plotësuese 19.03.2021