Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Grafiku i zhvillimit të provimeve për sezonin e vjeshtës, cikli i parë dhe i dytë i studimeve, FBU

Bashkangjitur do të gjeni grafikun e zhvillimit të provimeve për sezonin e vjeshtës, cikli i parë dhe i dytë i studimeve, Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit:

Grafiku i zhvilimit të provimeve, FBU 2019