Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Grafiku i zhvillimit të provimeve, Fakulteti i Bujqësisë së Mjedisit

Bashkangjitur do të gjeni grafikun e zhvillimit të provimeve për studentët në ciklin e parë të studimeve, kursi i parë & i dytë Bachelor  dhe në ciklin e dytë të studimeve, Master Shkencor dhe Master Profesional, Fakulteti i Bujqësisë së Mjedisit.

Bachelor
Kliko këtu: Agromekanizim
Kliko këtu: Menaxhim i Burimeve Natyrore
Kliko këtu: Akuakulture dhe Menaxhim Peshkimi
Kliko këtu: Agromjedis dhe Ekologji
Kliko këtu: Arkitekture Peizazhi
Kliko këtu: Hortikulture
Kliko këtu: Mbrojtje bimesh
Kliko këtu: Prodhim bimor
Kliko këtu: Zootekni dhe Biznes Blegtoral

Master Shkencor
Kliko këtu: Inxhinieri Agromjedisi
Kliko këtu: Akuakulture
Kliko këtu: Mjekesi e Bimeve
Kliko këtu: Energjite e Rinovueshme
Kliko këtu: Hortikulture
Kliko këtu: Prodhim bimor
Kliko këtu: Zootekni

Master Profesional
Kliko këtu: Arkitekture Peizazhi
Kliko këtu: Komunikim dhe Ekstension Bujqesor
Kliko këtu: Mbrojtja e Bimeve dhe Fitofarmacia
Kliko këtu: Teknologji te Avancuara ne Hortikulture”
Kliko këtu: Menaxhim Mjedisi
Kliko këtu: Zhvillim Rural dhe Mjedisor i Qendrueshem