Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Grafiku i provimeve semestri parë, viti akademik 2021-2022

Grafiku i provimeve për semestrin e parë, viti akademik 2021-2022

Bashkëngjitur fakultetit përkatës do të gjeni grafikun e provimeve për semestrin e parë, viti akademik 2021-2022

Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit

Grafiku i provimeve të sezonit dimëror 2021-2022

Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit

Grafiku i provimeve të sezonit dimëror 2021-2022

Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit

Grafiku i provimeve të sezonit dimëror 2021-2022

Fakulteti i Shkencave Pyjore

Grafiku i provimeve të sezonit dimëror 2021-2022

Fakulteti i Mjekësisë Veterinare

Grafiku i provimeve të sezonit dimëror 2021-2022