Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Grafiku i provimeve për semestrin e parë viti akademik 2020-2021, Fakulteti i Shkencave Pyjore

Në mbështetje dhe në zbatim të Nenit 59, 60, 61 të Rregullores së UBT-s dhe Nenit 66, 67, 68 pika 1 të Rregullores së FSHP-re:

1. Datat e Sezonit të Dimrit për Vitin Akademik 2020-2021, të jenë sipas tabelave bashkëngjitur.
2. Komisionet e provimeve për Vitin Akademik 2020-2021, të jenë sipas tabelave bashkëngjitur.
3. Për zbatimin e këtij Urdhëri ngarkohen Zv.Dekani për mësimin dhe Përgjegjësat e  Departamenteve.

Grafiku i provimeve Sem.I FSHP