Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Grafiku i provimeve, viti akademik 2020-2021

Grafiku i provimeve të vjeshtës, viti akademik 2020-2021

Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit

Bashkëngjitur do të gjeni grafikun e provimeve për semestrin e dytë, viti akademik 2020-2021:

Grafiku i Provimeve Semestri i Dytë_2020-2021

Grafiku i Provimeve Vjeshta Kursi 3_Qershor 2021

Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit

Bashkëngjitur do të gjeni grafikun e provimeve për semestrin e parë, viti akademik 2020-2021:

Grafiku i Provimeve Semestri i Dytë_2020-2021

Fakulteti i Shkencave Pyjore

Bashkëngjitur do të gjeni grafikun e provimeve për semestrin e parë, viti akademik 2020-2021:

Grafiku i Provimeve Semestri i Dytë_2020-2021

Fakulteti i Mjekësisë Veterinare

Bashkëngjitur do të gjeni grafikun e provimeve për semestrin e parë, viti akademik 2020-2021:

Grafiku i Provimeve Semestri i Dytë_2020-2021