Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Grafiku i provimeve për semestrin e parë, viti akademik 2020-2021, Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit

Bashkëngjitur do të gjeni grafikun e provimeve për semestrin e parë, viti akademik 2020-2021, Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit:

Bachelor
Agromjedis & Ekologji
Hortikulturë
Arkitekturë Peizazhi
Mbrojtje Bimësh
Zootekni dhe Siguria e Produkteve Blegtorale
Agromekanizim
Agronomi dhe Prodhim Bimor
Menaxhimi i Burimeve Natyrore
Akuakultura
Agrobiologji
Bioteknologji Zooveterinare
Kopshtari 2 vjeçar
Zooveterinari 2 vjeçar

Master i Shkencave (kursi i parë)
Akuakulturë
Zootekni dhe Cilesia e Produkteve Blegtorale
Shkencat Agronomike
Mjekësia e Bimëve
Inxhinieri Agromjedisi
Hortikulturë
Energjitë e Rinovueshme

Master i Shkencave (kursi i dytë)
Akuakulturë
Zooteknia dhe Siguria e Produkteve Blegtorale
Shkencat Agronomike
Mjekësia e Bimëve
Inxhinieri Agromjedisi
Hortikulturë
Energjitë e Rinovueshme

Master Profesional (kursi i parë)
Arkitekturë Peizazhi
Mbrojtja e Bimëve dhe Fitofarmacia
Menaxhim Mjedisi
Teknologji të Avancuara në Hortikulturë
Teknologjitë e Prodhimit në Akuakulturë
Zhvillim Rural

Master Profesional (kursi i dytë)
Arkitekturë Peizazhi
Mbrojtja e Bimëve dhe Fitofarmacia
Menaxhim Mjedisi
Komunikim dhe Ekstension Bujqësor
Zhvillim Rural