Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Grafiku i provimeve për semestrin e parë, viti akademik 2020-2021, Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit

Bashkëngjitur do të gjeni grafikun e provimeve për semestrin e parë, viti akademik 2020-2021, Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit:

Grafiku i Provimeve Sem.I FBU