Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

GMK Shkenca Biologjike

GRUPI MËSIMOR – KËRKIMOR ‘SHKENCAT BIOLOGJIKE’

Lirika Kupe

Studime në fushën e taksonomisë së bimëve të ulta ujore (mikroalgave), studime të ekologjisë së ujërave.

Shiko profilin e plotë

 

 

 

 

 

Vjollca Ibro

Marrëdhëniet e prodhimit me tregues të ndryshëm morfo-fiziologjikë te bimët e kultivuara, streset abiotikë te drithrat dhe të afërmit e tyre të egër, Aegilops-et.

Shiko profilin e plotë

 

Fatos Harizaj

Shiko profilin e plotë

 

Valdete Vorpsi

Biokimia, Bioenergjia, Toksikologjia e pesticideve

Shiko profilin e plotë

 

 

 

 

Erta Dodona

Fitohormonet dhe aplikimi i tyre; Fiziologjia bimore, Bioenergjia; Vleresimi i Flores dhe Vegjetacionit

Shiko profilin e plotë

 

 

 

 

 

Alma Imeri

Studimi ne fushen e taksonomise se makroalgave, cilesia e standarteve ne mjediset ujore.

Shiko profilin e plotë

 

 

 

Marsela Alikaj

Ndotja e ekosistemeve; ndotje sedimentesh, ujërash, tokash. Degradimi i tokave. Vlerësimi i ekosistemeve nëpërmjet vegjetacionit ujor dhe  biomonitorimi, etj.

Shiko profilin e plotë

 

 

 

 

Elona Bahiti

Algalogji; Vlerësim ekosistemesh nëpërmjet biomonitorimit

Shiko profilin e plotë