Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

GMK “Menaxhim Turizmi Rural”

Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Misioni dhe Vizioni
Përgjegjësi i departamentit
Stafi Ndihmës Akademik
Programet e studimit
Shërbimet MTR

 

Stafi akademik i strukturuar dhe pjesë e Grupit Mësimor kërkimor (GMK)  “Menaxhim i Turizmit Rural” (MTR) është si më poshtë vijon:

Prof. Dr. Bardhyl Ceku

Shiko Profilin e plote

 

 

 

 

 

 

Prof. Assoc. Xhevaire Dulja

Shiko Profilin e plote

 

 

 

 

 

Prof. Assoc. Edmond Kadiu

Shiko Profilin e plote

 

 

 

 

 

 

Dr. Shpresim Domi

Shiko profilin e plotë

 

 

 

 

 

Dr. Arben Terpollari

Shiko profilin e plotë

 

 

 

 

Profili shkencor  GMK   “Menaxhim  i Turizmit Rural”

Aktiviteti shkencor i stafit të GMK_MTR është kryesisht i fokusuar në fushat e kërkimit shkencor si: Menaxhim Turizmi_Agroturizmi_Turizmi Rual, Menaxhim Cilësie, Produkte Territori, Marketing Turizmi, strategji dhe Politika të Turizmit, Menaxhimi I Akomodimit,  etj. Lëndet që realizon ky staf mbulojnë kurrikulat e të tre progameve që MTR ofron si ai Bachelor, Master profesional si dhe programi 2 vjeçar Agroturizëm dhe Mikpritje.

Më konkretisht këto module janë: Menaxhim Turizmi, Ekonomi Turizmi, Menaxhim i Turizmit të Qëndrueshëm,  Produktet e Territorit, Komunikim Biznesi, Bazat e Turizmi, Ekoturizëm, Marketing Turizmi, Menaxhim i Akomodimit në Turizëm, Politikat dhe Strategjitë e Turizmit, Sjellja e Konsumatorit Turistik, etj. Theksojmë se pjesa dërrmuese e këtyre lëndëve janë Lëndë Karakterizuese e me peshë specifike në Kategorizimin e Lëndëve të të tre këtyre programeve të MTR_së.