Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

GMK Mbarështimi i Monogastrikëve

Grupi mësimor-kërkimor “Mbarështimi i Monogastrikëve”

 

Prof. Dr. Lumturi Sena – Kryetare

Google Site L.Sena

Lumturi Sena është pedagoge pranë Departamentit të Prodhimit Shtazor, në Fakultetin e Bujqësisë dhe Mjedisit që prej vitit 2000. Në vitin 1983 është diplomuar “Zooteknike e Lartë” në Institutin e Lartë Bujqësor, në Fakultetin e Veterinarisë, Dega Zootekni. Në vitin 1992fiton gradën “Doktor i Shkencave”. Nga viti 2013, ka mbajtur titullin Profesor. Lumturi Sena është lektore për lëndët: “Rritje Shpendësh”, Menaxhim Bletë & Lepuj”, “Sistemet e Prodhimit të Shpendëve”, “Thellim në Mbarështimin e Joruminantëve” “Sistemet dhe Teknologjite e Mbarështrimit të Shpendëve” dhe “Bazat e Prodhimit Shtazor”. Jep leksione në të tre ciklet e studimit: Bsc, Msc dhe Doktoraturë. Ka kryer disa kualifikime jashtë shtetit. Për një periudhë 8 vjeçare ka qenë antare e Këshillit të Fakultetit të Bujqësisë dhe Mjedisit (2008-2016). Që prej vitit 2013 është kryetare e GMK (Grupit Mësimor Kërkimor) të “Mbarështrimit të Kafshëve”. Gjatë aktivitetit të saj akademik dhe kërkimor ka botuar dy tekste universitare dhe artikuj shkencor (25 artikuj) në revista të njohura kombëtare dhe ndërkombëtare. Ka marrë pjesë dhe prezantuar punime (46) në shumë konferenca ndërkombëtare, seminare dhe workshope. Ka qene antare ne disa projekte.

Prof.As. Vilson Bozgo.

Google Site V.Bozgo

Prof. Assoc. Dr. Vilson Bozgo, është diplomuar zooteknik, në Fakultetin e Bujqësisë dhe Mjedisit. Në vitin 2013 ka marrë titullin Profesor i Asociuar. Ka kryer disa kualifikime afatshkurtra në kuadër të projekteve të ndryshme. Ka zhvilluar aktivitetin mësimor duke mbuluar module si në nivelin Bachelor, ashtu dhe Master Profesional e Shkencor që lidhen me Prodhimin Shtazor dhe Menaxhimin e Njëthundrakëve. Aktiviteti shkencor bazohet kryessht në menaxhimin e kafshëve të fermës, por edhe të resurseve gjenetike. Ka mbi 20 publikime në revista shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare,  si dhe mjaft prezantime në konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare. Ka qenë anëtar i disa projekteve kërkimore të zhvilluara nga Departamenti i Prodhimit Shtazor.

Dr. Alma Llambiri

Ka përfunduar studimet universitare dhe eshte dipllomuar në vitin 1985 ne Fakultetin e Veterinarise, Dega Zootekni, Universiteti Bujqësor i Tiranës. Ne harkun kohor, 1987-2006, ka punuar ne pozicionin e specialistit kerkues shkencor prane Institutit te Kerkimeve Zooteknike dhe me pas, ne vitet 2006-2015, me te njejtin status, prane Q.T.T.B-së F.Kruje, Në Prill te vitit 2011, mbrojti tezen e Doktoratures ne shkencat bujqesore prane UBT. dhe  mori graden Doktor. Aktualisht si lektore zhvillon mësim në modulet; Rritja e monogastrikeve, Bazat e Prodhimit Shtazor, Sistemet dhe Teknologjite e mbareshtimit te Derrave, Thellim ne Mbareshtimin e jo Ruminanteve dhe Sistemet e Prodhimit te Derrave, ne Departamentin e Prodhimit Shtazor prane Fakultetit te Bujqesise dhe Mjedisit. Kontributi i saj shkencor konsiston në botimin si bashkeautore te disa librave, nje sere artikujsh shkencor dhe divulgativ te botura në revista dhe periodike shkencore te njohur si brenda ashtu dhe jashte vendit, Karta Teknologjike etj.Ajo ka marrë pjesë dhe prezantuar punime në konferenca kombetare dhe ndërkombëtare, seminare dhe workshope.

Grupi mësimor-kërkimor “Të ushqyerit e kafshëve”
Prof. Dr.Enkelejda Sallaku – Kryetare

Google Site E.Sallaku

Prof. Dr. Etleva Delia

Google Site E.Delia

Prof. Etleva Delia është diplomuar në Fakultetin e Mjekësisë Veterinare, Dega Zootekni, në Universitetin Bujqësor të Tiranës në vitin 1991. Qysh prej këtij viti dhe në vazhdim ajo është pedagoge në grupin mësimor-kërkimor “Të Ushqyerit e Kafshëve”. Ajo përfundoi studimet e Ph.D në vitin 2002 si rrjedhojë e një bashkëpunimi me Institut für Tierernährung, Freie Universität, Berlin, Gjermani. Prej vitit 2012, mban titullin Profesor. Në periudhën 2010-2016 ka mbajtur detyrën e Zv. Dekanes për Shkencën dhe Drejtor i Shkollës së Doktoraturës në Fakultetin e Bujqësisë dhe Mjedisit. Aktualisht është anëtare e Senatit Akademik të UBT-së dhe Kryetare e Këshillit të Etikës të UBT-së. Prof. Delia ka marrë pjesë dhe ka drejtuar 11 projekte kombëtare dhe ndërkombëtare të financuara nga Qeveria Shqiptare, (AKTI) projekt Tempus, si dhe projekte me bashkëpunim bilateral me Slloveninë dhe Austrinë.
Puna kërkimore-shkencore e saj është mbështetur nga Ambasada gjermane përmes programit (DAAD) në periudhën 2003, 2006, 2009.
Ajo është autore dhe bashkëautore në 25 artikuj shkencorë dhe ka marrë pjesë me punim në më shumë se 55 konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare. Ajo është autore në kapitullin “Efficiency of Probiotics in Farm Animals. Probiotic in Animals, edited by Everlon Cid Rigobelo, Chapter 11, ISBN: 978-953-51-00777-4. Pg. 247-272. http//dx.doi.org/10.5772/3319.
Aktualisht interesat e saj kërkimore janë të fokusuara në rolin e aditivëve ushqimore biologjikë si probiotikët, prebiotikët, sinbiotikët dhe enzimat në të ushqyerit e kafshëve monogastrike.
Prof. Dr. Ylli Bicoku

Google Site Y.Biçoku

Prof. Ylli Biçoku është diplomuar në Fakultetin e Veterinarisë (dega Zootekni), Instituti i Lartë Bujqësor të Tiranës, në vitin 1981, si dhe mbrojti gradën shkencore “Doktor”, në vitin 1995.  Në vitin 2014 mori titullin “Profesor”. Nga viti 2010 është lektor pranë Departamentit të Prodhimit Shtazor, për modulet “Politika e Zhvillimit dhe Këshillimit në Blegtori”, “Komunikimi dhe Këshillimi në Zhvillimin Rural”, “Këshillimi dhe Teknikat e Komunikimit”, “Teknologjitë e Prodhimit Blegtoral”. Ka marrë pjesë në më shumë se 30 konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare ku ka prezantuar aktivitetet e tij kryesore kërkimore, si dhe ka botuar shumë artikuj shkencorë. Përveç kësaj, Prof. Biçoku ka marre pjese dhe ka drejtuar më shumë se 10 projekte kombëtare dhe ndërkombëtare, të financuara nga qeveria shqiptare, USAID-i, BE-ja, GTZ-ja.