Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

GMK Hortikulturë

Departamenti i Hortikulturës dhe Arkitekturës së Peizazhit
Fakulteti i Bujqësisë dhe i Mjedisit
Misoni dhe Vizioni
Përgjegjësi i Departamentit
Grupet Mësimore Kërkimore
Stafi Ndihmës Akademik
Programet e studimit
Informacion për studentët

Bardhosh Ferraj Prof. (Kryetar)

E- mail: bferraj@ubt.edu.al

Prof. Dr. Bardhosh Hetem Ferraj është Lektor në Departamentin e Hortikulturës dhe Arkitekturës së Peizazhit, në modulin Pomologji 1 dhe 2, (Hortikulturë), Bazat e Pemtarisë(Agromjedis), Prodhim Bimor(Fakulteti Ekonomik), Teknologji të avancuara në pemtari(MP në Hortikulturë, Frutat dhe perimet e rralla. Si modulin kryesor ku ushtron angazhimin bazë është Pomologjia 1 dhe 2 që si objektiv kanë specie drufrutore, origjinën, përhapjen dhe rajonizimin e tyre,aspekte të biologjisë dhe fiziologjisë, pjesë të deskriptorit të bimës, kërkesat për klimë dhe tokë, sjelljen e kultivarëve dhe nënshartesave, teknologjitë dhe skemat e kultivimit, promovimin e formave intensive, përshkrimin e kultivarëve më të mirë, sistemet e menazhimit të tokës, ujitjes, prodhimin e integruar e organi, investimin dhe gjenerimin e kapitalit financiar dhe njerëzor për arësye ushqimi dhe biznesi. Prof. Ferraj është diplomuar si Agronom i Përgjithshëm në vitin 1983, në Fakultetin e Bujqësisë të Institutit të Lartë Bujqësor (sot UBTiranë. Për rreth 15 vjet ka punuar në sistemin e bujqësisë ai specialist prodhimi, agronom dhe Kryetar i Degës Prodhimit në Koopetarivën Bujqësore Zogaj Tropojë, për 1 vit, specialist perime – pemtari në Komitetit Ekzekutiv të Rrethit Tropojë, për 4 vjet,  agronom perimesh në Serat e NB Vlorë, për 2 vjet, si K/Agronom në NB Babicë Vlorë, për 3 vjet  dhe si Drejtor  dhe specialist i pemtarisë në IPVlorë për 8 vjet. Në vitet 1999 – 2002, Prof Ferraj ka mbaruar pranë UBT nivelin e kualifikimit SHPU dhe ka mbnrojtur mikrotezën “Prodhimi i fidanave frutor në kushte të serave me nebulëzim”. Në vitet 2002 – 2004 ka punuar për temën e doktoraturës në një projekt bashkëpunimi IP Vlorë UB Tiranë IMBimëve Durrës, Universiteti Virginia, Univ. Pensilvanisë, Univ. Dejvisit, USA duke përmbyllur me sukses studimin “Prodhimi i vajit të  integruar extra dhe vergine nga kultivë ulliri shqiptar” Titullin PhD e ka mbrojtur në Maj të vitit 2005 me studimin “Ndikimi i sistemeve të menaxhimit të tokës mbi treguesit saior dhe cilësor të vajit të ullirit”, si pjesë e projektit të lançuar më sipër. Prof B. Ferraj ka kryer disa trajnime afat shkurtëra në disa Universitete dhe Institute Kërkimor; në vitin 2000, në Dejvis Kaliforni për prodhimet organike, në vitin 2002, në Universitetin e Romës, për pemtarinë kodrinore, në vitin 2002 dhe 2004 në IAM Bari Itali për prodhimin e fidanave të çertifikuar dhe ujitjen e pemëve dhe vreshtave, në vitin 2007 për prodhimet tipike në pemtari dhe perime.

Shiko profilin e plotë

 

Fadil Thomaj Prof.

E-mail: fthomaj@ubt.edu.al

Shiko profilin e plotë

 

Bari Hodaj Prof.

E-mail: bhodaj@ubt.edu.al

Shiko profilin e plotë

 

 

Astrit Balliu Prof.

E-mail: aballiu@ubt.edu.al

Shiko profilin e plotë

 

 

Prof. Dr. Lush Susaj

E-mail: lsusaj@ubt.edu.al; CV

Lektor në Departamentin e Hortikulturës dhe Arkitekturës së Peizazhit, në disiplinat e Ampelografisë dhe Vreshtarisë, fokusuar në origjinën, përhapjen dhe rajonizimin e kultivarëve të hardhisë; testimin për sjelljen e kultivarëve dhe nënshartesave në kushtet e stresit abiotik dhe biotik; teknologjitë dhe skemat më produktive të kultivimit dhe administrimit të vreshtave në tenda dhe spaliera vertikale; krijimin dhe administrimin e tendave të rrushit të tavolinës në fushë të hapur dhe fushë të mbrojtur; teknologjitë e prodhimit nga vreshtat organike, biodinamike dhe nga pjergullat. Një interes i veҫantë i hulumtimit për Prof. Susaj është grumbullimi, interpretimi dhe regjistrimi i fakteve historike, i toponimeve, i fjalëve të urta dhe ngjarjeve të tjera të shkruara që dëshmojnë për kultivimin e vreshtave në Shqipëri dhe në rajonin e Ballkanit, në Antikitet, në Mesjetë e deri në ditët e sotme. Profesor Lush Susaj është diplomuar si Inxhinier Agrar, në degën Pemëtari-Vreshtari në vitin 1986 dhe në Filozofi (shkencat politiko-juridike) në vitin 1988, Master Shkencash 2002, Doktor i Shkencave Bujqësore në 2005, Prof.As, në vitin 2012 dhe Prof.Dr. në vitin 2015. Përvoja mësimdhënëse e Prof. Dr. Lush Susaj ka nisur në vitin 2003, në lëndët Ampelografia, Vreshtaria, Mekanizimi i Vreshtave, Vreshtaria Alternative, Lulëtaria, Shtimi i Pemëve Frutore, Frutat e Rralla dhe Lëndët e Para me Origjinë Bimore. Prof. Lush Susaj angazhohet gjerësisht si ekspert dhe konsulent në shumë projekte zhvillimi për vreshtarinë dhe enologjinë në fermat dhe në kantinat bujqësore, në Gjykatën e Apelit, në Radio, në Televizione dhe në Redaksitë e gazetave të përditshme, si dhe në projekte zhvillimore me organizata ndërkombëtare si GIZ, USAID, MADA, SEEDNET, HORTIVAR, etj.

 

Tokli Thomaj Prof.

E-mail: tthomai@ubt.edu.al

Shiko profilin e plotë

 

Endrit Kullaj Prof.

E-mail: ekullaj@ubt.edu.al

Shiko profilin e plotë

 

Thoma Nasto Prof.

E-mail: tnasto@ubt.edu.al

Shiko profilin e plotë