Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

GMK Gjenetika, Bioteknologjia dhe përmirësimi gjenetik i kafshëve

Grupi mësimor-kërkimor “Gjenetika, Bioteknologjia dhe përmirësimi gjenetik i kafshëve”

 

Prof. Dr. Anila Hoda – Kryetare

E-mail: ahoda@ubt.edu.al; CV

Google Site A.Hoda

Ka kryer  studimet në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Dega Biologji, në periudhën 1985 – 1990. Që prej Shatorit 1990, fillon punë pranë Universitetit Bujqesor të Tiranës, Fakulteti Bujqësisë, Departamenti i Zooteknisë. Në vitin 1999 fiton gradën “Doktor i Shkencave”. Në vitin 2004 merr titullin “Profesor i Asociuar” dhe që prej vitit 2010 ka titullin “Profesor”. Gjatë karierës së saj ka patur edhe funksione administrative. Në periudhën 2000 – 2003 ka qenë. Përgjegjëse e Seksionit “Gjenetika dhe të Ushqyerit e Kafshëve”. Në periudhën 2003 – 2008 ka qenë Përgjegjëse e Departamentit të Prodhimit Shtazor. Këtë detyrë e mban gjithashtu aktualisht, që prej vitit 2016. Në periudhën 2009 – 2013, ka qenë Kryetare e “Degës së Kërkimit, Kooperimit Shkencor dhe Projekteve” pranë UBT-së dhe 2013 – 2016, Zv. Rektore për Kërkimin Shkencor. Që prej vitit 2008 është anëtare e Senatit Akademik të UBT-së. Në periudhën 2009 – 2013, ka qenë nënkryetarke e Këshillit të Akreditimit, pranë Agjencisë Publike të Akreditimit të Arsimit të Lartë. Aktualisht, është eksperte e jashtme pranë ASCAL. Gjithashtu, është anëtare e bordit editorial të disa revistave shkencore, si Albanian J. Agric. Sci, AKTET, Macedonian J. Animal Sci. Aktiviteti Mësimor lidhet me Gjenetikën dhe Bioteknologjinë Shtazore. Fokusi i kërkimit shkencor është vlerësimi i diversitetit gjenetik të resurseve gjenetike shtazore, me anë markerëve molekularë si mikrosatelitë, AFLP, SNP, mtADN. Ka koordinuar mjaft projekte kërkimore kombëtare dhe ndërkombëtare, si dhe projekte TEMPUS, Erasmus Mundus dhe Erasmu +. Ka marrë pjesë dhe ka organizuar mjaft konferenca shkencore. Gjithashtu ka botuar mbi 50 artikuj shkencor në revista shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare dhe është autore e disa teksteve mësimore dhe ndihmëse

Prof. Dr. Lumturi Papa
E-mail: lpapa@ubt.edu.al; CV
Google Site L.Papa

Prof. Dr.Lumturi Papa është diplomuar ne Institutin e Lartë Bujqësor të Tiranës në vitin 1982.  Në priudhen 1982-2007 ka punuar si bashkëpunëtore shkencore në Institutin e Kërkimeve Zooteknike në Tiranë, ku ka drejtuar Njësinë e Fiziologjisë së të Ushhqyerit si dhe Departamentin e Teknollogjive Blegtorale. Nga  viti 2007 është lektore pranë Departamentit të Prodhimit Shtazor, në grupin kërkimor mësimor të gjenetikës dhe përmirësimit gjenetik të kafshëve dhe mbulon modulin e Përmirësimit Gjenetik si dhe Bazat e Prodhimit Shtazor.  Në vitet 2013-2016 ka qënë përgjegjëse e Departamentit të Prodhimit Shtazor.  Ka kryer një sëre specializimesh afatgjata dhe afat mesme në vëndet e Europës perëndimore.  Ka realizuar botimin e rreth 30 artikujve shkencore,  45 prezantimeve në konferenca  dhe pjesëmarëse në 15 projekte kombëtare .  Mban titullin “Profesor” nga viti 2013.

 Dr. Lorena Hysi
E-mail: lhysi@ubt.edu.al; CV

Dr. Lorena Hysi është pedagoge pranë departamentit të Prodhimit Shtazor, Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit, që nga tetori i vitit 2013. Studimet e larta i ka kryer në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës, në periudhën 2004-2009, dega Biologji. Po pranë këtij fakulteti në vitet 2009-2011, ka përfunduar studimet Master të Nivelit të Dytë (MND),në degën Biologji eksperimentale, drejtimi Biologji qelizore. Studimet e doktoraturës i ka përfunduar në vitin 2014 dhe ka marre titullin “Doktore e Shkencave” në fushën e Biologjisë Molekulare. Ka marrë pjesë në konferenca shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare, si dhe është autore e disa artikujve shkencorë. Aktualisht është lektore e modulit Gjenetika, që zhvillohet në degët “Zootekni dhe Biznes Blegtoral” dhe “Akuakulturë dhe Menaxhim i Peshkimit”, në ciklin e parë të studimeve (Bachelor) në Inxhinieri Agrare si dhe në degët “Mjekësi Veterinare” dhe  “Menaxhim Veterinar”.

Grupi mësimor-kërkimor “Të ushqyerit e kafshëve”
Prof. Dr.Enkelejda Sallaku – Kryetare

Google Site E.Sallaku

Prof. Dr. Etleva Delia

Google Site E.Delia

Prof. Etleva Delia është diplomuar në Fakultetin e Mjekësisë Veterinare, Dega Zootekni, në Universitetin Bujqësor të Tiranës në vitin 1991. Qysh prej këtij viti dhe në vazhdim ajo është pedagoge në grupin mësimor-kërkimor “Të Ushqyerit e Kafshëve”. Ajo përfundoi studimet e Ph.D në vitin 2002 si rrjedhojë e një bashkëpunimi me Institut für Tierernährung, Freie Universität, Berlin, Gjermani. Prej vitit 2012, mban titullin Profesor. Në periudhën 2010-2016 ka mbajtur detyrën e Zv. Dekanes për Shkencën dhe Drejtor i Shkollës së Doktoraturës në Fakultetin e Bujqësisë dhe Mjedisit. Aktualisht është anëtare e Senatit Akademik të UBT-së dhe Kryetare e Këshillit të Etikës të UBT-së. Prof. Delia ka marrë pjesë dhe ka drejtuar 11 projekte kombëtare dhe ndërkombëtare të financuara nga Qeveria Shqiptare, (AKTI) projekt Tempus, si dhe projekte me bashkëpunim bilateral me Slloveninë dhe Austrinë.
Puna kërkimore-shkencore e saj është mbështetur nga Ambasada gjermane përmes programit (DAAD) në periudhën 2003, 2006, 2009.
Ajo është autore dhe bashkëautore në 25 artikuj shkencorë dhe ka marrë pjesë me punim në më shumë se 55 konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare. Ajo është autore në kapitullin “Efficiency of Probiotics in Farm Animals. Probiotic in Animals, edited by Everlon Cid Rigobelo, Chapter 11, ISBN: 978-953-51-00777-4. Pg. 247-272. http//dx.doi.org/10.5772/3319.
Aktualisht interesat e saj kërkimore janë të fokusuara në rolin e aditivëve ushqimore biologjikë si probiotikët, prebiotikët, sinbiotikët dhe enzimat në të ushqyerit e kafshëve monogastrike.
Prof. Dr. Ylli Bicoku

Google Site Y.Biçoku

Prof. Ylli Biçoku është diplomuar në Fakultetin e Veterinarisë (dega Zootekni), Instituti i Lartë Bujqësor të Tiranës, në vitin 1981, si dhe mbrojti gradën shkencore “Doktor”, në vitin 1995.  Në vitin 2014 mori titullin “Profesor”. Nga viti 2010 është lektor pranë Departamentit të Prodhimit Shtazor, për modulet “Politika e Zhvillimit dhe Këshillimit në Blegtori”, “Komunikimi dhe Këshillimi në Zhvillimin Rural”, “Këshillimi dhe Teknikat e Komunikimit”, “Teknologjitë e Prodhimit Blegtoral”. Ka marrë pjesë në më shumë se 30 konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare ku ka prezantuar aktivitetet e tij kryesore kërkimore, si dhe ka botuar shumë artikuj shkencorë. Përveç kësaj, Prof. Biçoku ka marre pjese dhe ka drejtuar më shumë se 10 projekte kombëtare dhe ndërkombëtare, të financuara nga qeveria shqiptare, USAID-i, BE-ja, GTZ-ja.