Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Fushat Prioritare të Kërkimit

Fushat Prioritare të Kërkimit të Departamentit Financë Kontabilitet

 

  1. Menaxhimi dhe vendimmarja financiare, si dhe strategjitë financiare në sipërmarrjen private dhe sektorin publik.
  2. Risku financiar dhe i biznesit në njësitë ekonomike dhe në institucionet financiare.
  3. Diagnostikimi dhe financimi i sektorit bujqësor dhe të sektorëve të tjerë ekonomikë.
  4. Politikat monetare dhe fiskale në kuadër të mbështetjes së sipërmarrjes private dhe zhvillimit ekonomik.
  5. Edukimi financiar dhe roli i tij në nxitjen e sipërmarrjes dhe të karrierës.
  6. Implementimi i Standardeve Kombëtare dhe Ndërkombëtare të Kontabilitetit në njesitë ekonomike.
  7. Edukimi kontabël dhe auditues në kuadër të Standardeve të SKK-ve dhe SNKV-ve.
  8. Forcimi i cilesisë së raportimit financiar dhe rritja e besueshmërsisë së informacionit kontabël të njësive ekonomike.
  9. Rritja e kapaciteteve teknike të profesionit të financierit, kontabilistit dhe tw audituesit për të kuptuar dhe komunikuar sistemin modern të publikimit të gjendjes financiare, si edhe për kryerjen e analizave financiare.