Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Fatos Huqi

 

 

Edukimi

2016: Master Shkencor në Inxhinieri Agromjedisi, Universitetit Bujqësor i Tiranës.
2014: Bachelor në Inxhinieri Agromjedisi dhe Ekologji, Universitetit Bujqësor i Tiranës.

Lëndët:

Bazat e Prodhimit Bimor, Toka dhe Menaxhimi i Saj, Hyrje në Shkencën e Tokës, Bazat e Shkencës së Tokës.

Interesat kërkimore

Fushat me interes kërkimor lidhen kryeshit me administrimin dhe menaxhimin e tokës, ruajtjen e tokës bujqësore, konsolidimi i tokës si një mjet për zhvillimin e qëndrueshëm rural.

Titulli

Asistent Lektor

 

Departamenti

Departamenti i Mjedisit dhe Burimeve Natyrore

 

Ndertesa

Godina e Mjedisit

 

Zyra

Nr 207

 

E-mail: fhuqi@ubt.edu.al