Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Fatmira Shehu

Edukimi

PhD, Në Fushën e Mjekësisë Veterinare, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2008

Master Shkencor në “Modelimin teknik dhe ekonomik të sistemeve të prodhimit blegtoral”, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 2004

Bachelor në Fakultetin e Mjekësisë Veterinare / Dega Zootekni Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë , 1995

 

Lendet:

  1. Inspektimi i Produkteve me Origjine Shtazore 1 (FMV)
  2. Mikrobiologji Ushqimore (lende me zgjedhje) (FMV)
  3. Siguria Ushqimore dhe Shendeti Publik (MP-FMB)
  • Teknologjia e prpunimit dhe standartet e produkteve blegtorale.(Zoot & Sig. e Prod.Blegt.- FBM)

Interesat kërkimore

Kërkimi dhe identifikimi i patogjeneve dhe kontaminanteve në zinxhirin ushqimor të produkteve me origjine shtazore. Permbushja e kritereve të sigurisë ushqimore në përputhje  me legjislacionin nacional dhe ate komunitar.

TITULLI

Prof. Asoc , Lektor

DEPARTAMENTI

Departimenti i Shendetit Publik Veterinar (DSHPV), GMK Siguria Ushqimore dhe Shendeti Publik

ADRESA / NDËRTESA

Godina kryesore FMV, Zyra kati i dyte 202

TELEFONI

+355 068 40 18686

EMAIL: mshehu@ubt.edu.al