Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Fakulteti i Shkencave Pyjore

FAKULTETI I SHKENCAVE PYJORE

Misioni

Fakulteti i Shkencave Pyjore të realizojë edukimin profesional e shkencor të studentëve të tij në nivelin më të lartë cilësor, që u mundëson atyre të përballojnë me sukses nevojat e tregut të punës dhe sfidat e zhvillimit të sektorit të pyjeve e drurit, përmes programeve të avancuara të arsimimit, kërkimit dhe trajnimit.

Vizioni

Fakulteti i Shkencave Pyjore të jetë një qëndër bashkëkohore moderne e edukimit universitar e pasuniversitar, kërkimit shkencor dhe trajnimit në fushën e pyjeve e të drurit dhe pikë referimi për zhvillimin e qëndrueshëm të burimeve pyjore me kontribut të drejtpërdrejtë në zhvillimin e vendit.

Kontakti

Prof. Asoc. Doklea Quku
Zyra:204
Tel:0682097862
Email:dquku@ubt.edu.al

Sekretaria e FShP
Adresa: Rruga Pajsi Vodica, Koder Kamez, 1030 Tirane, Albania
Email: fshp@ubt.edu.al
Tel: 0686076154
Fax(+355)47200874