Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

KURRIKULA E STUDIMEVE Viti Akademik 2020-2021

Doktoraturë FBM
Doktoraturë FEA
Doktoraturë FSHP
Doktoraturë FMV

Viti Akademik 2020-2021

 

CIKLI I TRETë I STUDIMEVE (Master Ekzekutiv)

në “Planifikim dhe zhvillim ekonomik territorial i zonave rurale”

 

Viti I, Semestri I

Nr Modulet Orë fizike Orë gjithsej Ore praktike Kre-

dite

Pedagogu
Tot.

 

Lex

 

Sem
1 Institucionet dhe aktoret në  territor 5.5 82.5 45 37.5 8 N. Hodaj, Prof. Dr.
2 Inovacioni dhe Aksionet territoriale 3 45 30 15 100 8 E. Dashi, Prof.As.
3 Politikat e zhvillimit rural 2.5 37 30 7 88 7 F. Sallaku, Prof. Dr. F. Brahushi, Prof. Dr.
4 Ekonomia e Burimeve natyrore dhe mjedisit 2.5 37 30 7 88 7 F.Guri, Prof. As
Totali 201.5 135 66.5 276 30  

 

Viti I, Semestri II

Nr Modulet Orë fizike Orë gjithsej Ore praktike Kre-

dite

Pedagogu
Tot.

 

Lex Sem
1 Politikat e BE dhe Kohezioni territorial 4 60 30 30 125 10 E. Dashi, Prof.As.
2 Administrimi territorial, planifikimi dhe qeverisja territoriale 4 60 30 30 125 10 N. Hodaj, Prof. Dr.
3 Administrimi i te dhënave dhe metodat gjeoinformatike 4 60 30 30 125 10 E. Toromani, Prof. Dr.
Totali 180 90 90 339 30  

 

Viti II, Semestri III

Nr Modulet Orë fizike Orë gjithsej Ore praktike Kre-

dite

Pedagogu
Tot. Lex Sem
1 Instrumentet dhe metodat e vlerёsimit tё politikave 4 60 30 30 125 10 I. Kapaj, Prof.As.
2 Sipërmarrja dhe menaxhimi i bizneseve të vogla lokale 4 60 30 15 125 10 D. Kercini, Prof. Dr.

E. Deci, Prof.As.

3 Hartimi përgatitja dhe vlerësimi i projekteve 4 60 30 30 125 10 R. Keco, Prof. Dr.
Totali 180 90 90 375 30  

 

Viti II, Semestri IV

Nr Modulet Orë fizike Orë gjithsej Ore praktike Kre-

dite

Pedagogu
Tot. Lex Sem
1 Marketingu territorial 2.5 37 30 7 75 6 I. Kapaj, Prof.As.
2 Punimi i Diplomёs 24  
Totali 37 30 7 75 30  
           
TOTALI 120