Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Doktoraturë FBM

Doktoraturë FBM
Doktoraturë FEA
Doktoraturë FSHP
Doktoraturë FMV
CIKLI I TRETË I STUDIMEVE DOKTORATURË NË FAKULTETIN E BUJQESISË DHE MJEDISIT

Programet e Studimit të Doktoratës janë programe të Ciklit të Tretë të Studimeve me karakter akademik, në bazë të të cilave qëndron kërkimi shkencor.

Programet e studimit të Doktoratës organizohen si pjesë e projekteve kërkimore-shkencore të njësive bazë dhe njësisë kryesore të Fakultetit të Bujqësisë dhe Mjedisit (FBM).

Studimet e Doktoratës kanë në themel kërkimin shkencor në fushat e përcaktuara nga njësia bazë për përgatitjen e tezës së Doktoratës, rezultatet dhe mbrojtja e suksesshme e së cilës çojnë në fitimin e gradës “Doktor”. Programet e Studimit të Doktoratës zgjatin jo më pak se tri vite akademike.

Në rregulloren e FBM janë vendosur kritere për vlerësimin vjetor të ecurisë së kandidatëve dhe vazhdimësinë e punës për zhvillimin e projektit shkencor.

Programi i Ciklit të Tretë Doktoratë në Fakultetin e Bujqësisë dhe Mjedisit (FBM) është organizuar në dy fusha kryesore:

  1. Doktoratë në “Shkenca Bujqësore”
  2. Doktoratë në “Shkenca Mjedisore”

 

Informohu

Kontakti

Koordinatori i doktoraturës: Prof. Asoc. Dr.Erta Dodona
Email: edodona@ubt.edu.al
Tel: 0355 696825111
Adresa: Godina e Agronomisë Zyra 118