Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit

Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit (FBU) është një nga njësitë kryesore të Universitetit Bujqësor të Tiranës që kryen aktivitet mesimdhënës dhe kërkimor-shkencor në fushën e Ushqimit dhe Bioteknologjisë. Si një qendër edukimi dhe kërkimi në arsimin e lartë, FBU zhvillohet mbi bazën e kapaciteteve humane dhe infrastrukturore duke zbatuar legjislacionin e Arsimit të Lartë, aktet nënligjore, statutin e UBT-së, rregulloret dhe të gjitha aktet administrative që burojnë nga legjislacioni që rregullon veprimtarinë mësimore, kërkimore-shkencore, aktivitetin ekonomik dhe administrativ të UBT-së.

Edukimi në Shkencat dhe Teknologji Ushqimore (ShTU) në Universitetin Bujqësor të Tiranës ka filluar në vitet 1960, nëpërmjet disiplinave teknologjike, si:

 • Konservimi dhe përpunimi i produkteve bujqësore,
 • Teknologjia e përpunimit të fruta-perimeve,
 • Teknologjia e përpunimit të rrushit (Enologjia),
 • Teknologjia e përpunimit të produkteve blegtorale.

Pas viteve 1990, veç disiplinave të mësiperme, u shtuan edhe disiplina të tjera, si:

 • Teknologjia ushqimore
 • Kontrolli higjieno-sanitar i ushqimeve me origjinë blegtorale
 • Mikrobiologjia dhe bioteknologjia ushqimore

 

Këto disiplina u zhvilluan në departamente të UBT, pa përfillur këtu një numër disiplinash biologjike teorike e zbatuese, të lidhura ngushtë me shkencat dhe teknologjinë ushqimore. Programet mësimore kanë qënë të fokusuara në Industrinë e Agropërpunimit (IAP) dhe në transformimin e produkteve me origjinë bujqësore, pyjet dhe peshkimin. Modulet kryesore përmbanin njohuri shkencore për prodhimin e lendeve të para me origjinë bimore e shtazore, përpunimi pas korrjes, vjeljes, mjeljes, therrjes, transformimet e lëndëve të para në produkte ushqimore, ambalazhimi, ruajtja, shpërndarja dhe tregtimi i tyre. Me vonë u zhvilluan disiplinat shkencore në kuadër të zinxhirit ushqimor ku zbatohen teknologji të manipulimit, transformimit, të ruajtjes dhe sistemet e drejtimit të cilësisë dhe sigurisë së ushqimit.

Pas vitit 1992, në Universitetin Bujqesor të Tiranës u krijuan kushtet për ristrukturimin e drejtimeve të diplomimit e të strukturave akademike për zhvillimin e shkencave dhe teknologjisë ushqimore dhe të veprimtarisë kërkimore shkencore në fushën e ushqimit.

Në vitin 1992, u krijua, fillimisht, Seksioni i Teknologjisë Ushqimorenë varësi të Fakultetit të Agronomisë. Me Urdhërin e Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 138, datë 04.08.1998, pranë Fakultetit të Bujqësisë të Universitetit Bujqësor të Tiranës, krijohet “Departamenti i Teknologjisë Agroushqimore” dhe Kursi i Studimit “Teknolog ushqimor”, me kohëzgjatje 4,5 vjet. Për nevojat e zhvillimit të sektorëve të specializuar të industrisë ushqimore në kuadrin e sistemit agroushqimor dhe të sistemit të edukimit jouniversitar, me Urdhërin e Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr.873, datë 05.06.2001, u hap Kursi i Studimit: Teknologji Agroushqimore”, me kohëzgjatje 3 vjet, me tre profile: “Teknologji ushqimore”, “Vreshtari-enologji” dhe “Konservimi i produkteve me origjinë bimore”

 

Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit (FBU) u krijua në 20.09.2007, me Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr.400, datë 11.07.2007 “Për ndarjen e Fakultetit të Bujqësisë dhe krijimin e tri fakulteteve të reja në UBT”.

 

Aktualisht Fakulteti i Bioteknologjise dhe Ushqimit përbëhet nga këto njësi:

 

 1. Departamenti i Shkencave të Ushqimit dhe Bioteknologjisë
 2. Departamenti i Teknologjisë Agroushqimore
 3. Departamenti i Kimisë
 4. Qendra e Kërkimit të Ushqimit

 

Programet e Studimit të cilat ofrohen nga ky Fakultet janë:

 

Bachelor në “Shkencat e Ushqimit dhe të Ushqyerit”

Bachelor në Inxhinieri Agroushqimore, Profili “Teknologji Agroushqimore” (Akredituar)

Bachelor në Inxhinieri Agroushqimore, Profili “Vreshtari- Enologji”

 

Master Profesional “Cilësia dhe Siguria Ushqimore”

Master Profesional “Analizat e Ushqimeve”

 

Master Shkencor në Inxhinieri Agroushqimore, Profili “Teknologji Agroushqimore” (Akredituar)

Master Shkencor në Inxhinieri Agroushqimore, Profili “Vreshtari- Enologji”

Master Shkencor në “Bioteknologji Ushqimore”

Kontakti

Dr. Anisa Peçuli
Ndertesa:Godina E, FBU
Zyra 108
Email:apeculi@ubt.edu.al