Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Fadil Thomaj

Departamenti i Hortikulturës dhe Arkitekturës së Peizazhit
Fakulteti i Bujqësisë dhe i Mjedisit
Misoni dhe Vizioni
Përgjegjësi i Departamentit
Grupet Mësimore Kërkimore
Stafi Ndihmës Akademik
Programet e studimit
Informacion për studentët

Edukimi

PhD, Hortikulturё, Universiteti Bujqёsor i Tiranёs, 1992

Diplomё e Integruar; Universiteti Bujqёsor i Tiranёs, Tiranё , 1979

Lëndët:

Pemёtari, Olive grove, Citrus.

Interesat kërkimore

Biologjia & fiziologjia e pemёve frutore; Shtimi i pemёve frutore

TITULLI

Profesor( Lektor )

DEPARTAMENTI

Hortikulturё &Arkitekturё Peizazhi

NDËRTESA

Godina e Agronomisё

Zyra

221

 

Tiranё-Albania

0355686061173

fthomaj@ubt.edu.al