Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Evan Rroço

EDUKIMI

Studimeve pasuniversitare (Doktoratë) – Instituti i Ushqimit Bimor Universiteti Justus Liebig Giessen Gjermani 1995-1999.

Studimet universitare – Universiteti Bujqësor Tiranë Fakulteti i Agronomisë. Diplomuar si Agronom i Përgjithshëm 1979 – 1983. (Master i shkencave).

LËNDËT

Bimët e arave, Bimët e arave III (Bimët foragjere), Shoqërimet Bimore, Metodologji Kërkimi.

INTERESAT kërkimore

Kultivimi i bimëve foragjere, Marrëdhëniet e bimëve në Bashkëshoqërime, Marrëdhëniet tokë – bimë – klimë.

TITULLI

Prof. Dr.

 

DEPARTAMENTI

Shkencat Agronomike

 

NDËRTESA

Godina e Fakultetit të Bujqësisë dhe Mjedisit

 

Zyra

310

 

TELEFONI

0684045720

 

E-mail: erroco@ubt.edu.al