Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Eugen Skura

Edukimi

2018: PhD., Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë
2008: Master në Shkencat Mjedisore, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë

Lëndët:

Bazat e prodhimit bimor; Menaxhim dhe Mbrojtje e Tokes; Menaxhimi i tokës dhe territorit; Administrimi i tokës për zhvillim të qendrueshëm.

Interesat kërkimore

Vlerësimi i humbjeve të tokës bujqësore si pasojë e procesit të erozionit.

Njohja e sistemeve të integruara të administrimit të tokës bujqësore dhe aplikimi i tyre.

Titulli

Lektor

 

Departamenti

Departamenti i Mjedisit dhe Burimeve Natyrore

 

Ndertesa

Godina e Mjedisit

 

Zyra

Nr 207

 

E-mail:

eskura@ubt.edu.al