Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Esmeralda Sherko

Fakulteti i Ekonomise dhe Agrobiznesit
Pergjegjesi i departamentit
Grupet Mësimore Kërkimore
Stafi Ndihmës Akademik
Programet e studimit
Informacion për studentët

Edukimi

Doktoraturë në Shkenca Gjuhësore, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, UT 2014

DOCENT, Universiteti Bujqesor i Tiranës, 2011.

Master në Gjuhësi me drejtim Gramatikë (Morfologji); Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, UT, 2008

DIND  Departamenti i Gjuhës Angleze, Specialiteti Anglistikë-Amerikanistikë, 2001.

Lëndët:

Anglishte Biznesi, Anglishte Mjekësore.

Interesat kërkimore

Gramatikë përqasëse; Studime morfologjike; Fjalëformim, Anglishtja për Qëllime Specifike,

TITULLI

Lektor

DEPARTAMENTI

Gjuhëve të Huaja

NDëRTESA

Godina-A, FEA

Zyra

133 A

EMAIL

esherko@ubt.edu.al / esotiri@ubt.edu.al