Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Mission & Vision FMV

MISIONI

Misioni i Fakultetit të Mjekësisë Veterinare, Universiteti Bujqësor i Tiranës është të sigurojë, në bazë të aktiviteteve dhe përvojave të tij kërkimore dhe profesionale, edukimin e mjekëve veterinarë, të cilët do të plotësojnë kërkesat e profesionit veterinar në fushën e kujdesit shëndetësor të kafshëve, mirëqenien e kafshëve si dhe shëndetin publik, siç është siguria e ushqimit dhe parandalimi i përhapjes së sëmundjeve zoonotike dhe për të siguruar përsosmërinë e klinikave dhe laboratorëve të tij.

 

VIZIONI

Fakulteti i Mjekësisë Veterinare duhet të jetë një institucion arsimor i njohur ndërkombëtarisht dhe një nga institucionet kryesore të edukimit veterinar (në lidhje me veprimtarinë mësimore, kërkimore dhe profesionale) në Ballkanin Perendimor. Për këtë qëllim, Fakulteti i Mjekësisë Veterinare do të përpiqet për akreditim evropian, duke respektuar rekomandimet e ENQA për procesin arsimor dhe akreditimin ISO 17025 për laboratorët e tij analizues. Qëllimet strategjike të Fakultetit të Mjekësisë Veterinare janë në përputhje me strategjinë e Universitetit Bujqësor të Tiranës.