Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

GMK Agricultural Engineering

GRUPI MËSIMOR – KËRKIMOR ‘INXHINIERITË BUJQËSORE’

 

  1. Etleva Jojiç

Energjitika në Bujqësi, Bioenergjia, Menaxhimi I Makinave Bujqësore

 Shiko profilin e plotë

 

  1. Përparim Laze

Hidraulikë dhe hidrologji bujqësore; menaxhimi i ujit bujqësor; marrdhëniet tokë-ujë-bimë, marrdhëniet e ujitjes së bimëve me aspekte mjedisore, cilësia e ujrave të ujitjes, parametrat hidraulike të kullimit të tokave bujqësore, etj.

Shiko profilin e plotë

 

  1. Ndoc Vata

Agregatet Bujqësore (Traktorët e Makinat Bujqesore) që përdoren sot në vendin tonë, shkalla e mekanizimit të proceseve  teknologjike që realizohen aktualisht kulturat bujqesore.

Shiko profilin e plotë

 

  1. Edmond Demollari

Bioenergji dhe Biomasë, Sisteme të automobilit.

Shiko profilin e plotë

 

  1. Olsid Mema

Aplikimi i GIS dhe Remote Sensing në bujqësinë preçize; Rilevimet batimetrike në analizimin dhe zhvillimin e planeve të menaxhimit të baseneve ujor në Shqipëri (kapaciteti ujor, sendimentet etj.)

Shiko profilin e plotë

 

  1. Aldo Gega

Hidraulika e zbatuar, hidrologjia, veprat hidroteknike, ujitja dhe kullimi, menaxhimi i burimeve ujore, sistemet e automatizuara te ujitjes, sistemet e drenazhimit etj.

Shiko profilin e plotë

 

  1. Aleksandër Peqini

Përftimi i energjisë nëpërmjet biomasës (bioenergjia); Energjia diellore

Shiko profilin e plotë