Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Faculty of Forest Sciences

FAKULTETI I SHKENCAVE PYJORE

Misioni

Fakulteti i Shkencave Pyjore të realizojë edukimin profesional e shkencor të studentëve të tij në nivelin më të lartë cilësor, që u mundëson atyre të përballojnë me sukses nevojat e tregut të punës dhe sfidat e zhvillimit të sektorit të pyjeve e drurit, përmes programeve të avancuara të arsimimit, kërkimit dhe trajnimit.

Vizioni

Fakulteti i Shkencave Pyjore të jetë një qëndër bashkëkohore moderne e edukimit universitar e pasuniversitar, kërkimit shkencor dhe trajnimit në fushën e pyjeve e të drurit dhe pikë referimi për zhvillimin e qëndrueshëm të burimeve pyjore me kontribut të drejtpërdrejtë në zhvillimin e vendit.

Sekretaria e fakultetit te Shkencave Pyjore Adresa: Rruga Pajsi Vodica, Koder Kamez, 1030 Tirane, Albania Email: fshp@ubt.edu.al Tel: 0686076154 Fax(+355)47200874