Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Department of Aquaculture and Fisheries


DEPARTAMENTI I AKUAKULTURËS DHE PESHKIMIT

Departamenti i Akuakulturës dhe Peshkimit (DAP) është krijuar me Vendimin Nr. 20 datë 15/07/2013 të Rektorit dhe miratimin e Senatit Akademik të UBT.  Por, diploma “Inxhinier Agrar” me profil “Akuakulturë dhe Menaxhim Peshkimi” është ofruar që nga viti akademik 2001-2002 nga Departamenti i Prodhimit Shtazor, fillimisht si diplomë e integruar e nivelit të dytë, dhe më pas si Diplomë e Ciklit të Parë (Bachelor) dhe e Ciklit të Dytë (Master Shkencor) të Studimeve.

Gjatë viteve të ofrimit të kësaj diplome, numri i të diplomuarve në fushën e akuakulturës dhe peshkimit është rritur. Rritja e interesit për të ndjekur këtë drejtim studimi është nxitur kryesisht nga zhvillimi i shpejtë i sektorit të peshkimit dhe veçanërisht atij të akuakulturës, i cili duke ndjekur edhe tendencën botërore, është sektori i agrobiznesit me zhvillimin më të shpejtë në Shqipëri. Por, zhvillimit të shpejtë të sektorit dhe nevojës së tij për specialistë të kualifikuar, i është shtuar edhe detyrimi ligjor (neni 33, ligji nr. 103/2016 datë 20/10/2016 “Për Akuakulturën”) për punësimin në fermat e akuakulturës të punonjësve të kualifikuar në fushën e akuakulturës. Në Shqipëri,  të paktën deri tani, njësia e vetme që kualifikon specialistë në fushën e akuakulturës dhe peshkimit, është Departamenti i Akuakulturës dhe Peshkimit në Fakultetin e Bujqësisë dhe Mjedisit.

Programet e studimit që zhvillohen në Departamentin e Akuakulturës dhe Peshkimit  ofrojnë një kombinim të njohurive mbi akuakulturën dhe peshkimin, të cilat janë unike në Universitetet Shqipëtare. Këto programe i pajisin të diplomuarit me njohuri të thelluara nëpërmjet një qasjeje shumëdisiplinore me në fokus teknologjitë e përparuara për sigurimin e produkteve peshkore, cilësinë dhe sigurinë ushqimore, shfrytëzimin e qëndrueshëm të burimeve ujore, si edhe menaxhimin e ndërmarrjeve të akuakulturës dhe peshkimit.