Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Dean of FMV

Edukimi

Doktor i Shkencave në Mjekësi Veterinare, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2005

Shkolla Pasuniversitare në Mjekësi Veterinare, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2002

Master Shkencor në Mjekësi Veterinare, Diplomimi Mjek Veteriner, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 1999

 

Lëndët:

Sëmundjet e Njëthundrakëve

Propedeutikë Veterinare

Interesat kërkimore

Patologjitë kryesore të kafshëve njëthundrake

TITULLI

Profesor

 

DEPARTAMENTI

Departamenti i Lëndëve Klinike

 

NDËRTESA

Godina B, FMV

 

Zyra 101

 

Kati i Parë