Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Albert Kopali

 

 

Edukimi

PhD (Doktor i Shkencave),  në fushën e Agromjedisit,  Republika e Shqipërisë, Këshilli i Ministrave, Komisioni i Kualifikimit Shkencor – Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2005.

Master Shkencor në Studime të Thelluara Pasuniversitare në “Hortikulturë-Agronomi”, Universiteti Bujqësor i Tiranës,  2002.

Shkolla e lartë, Agronom i Lartë,  Fakulteti i Agronomisë, Instituti i Lartë Bujqësor, 1991.

Lëndët

Ekologji, Agroekologji, Ekologji Rurale, Bujqësi Organike, Biodiversiteti, Energjitë e Rinovueshme.

Interesat kërkimore

Fushat e kërkimit në Ekologji, Agroekologji dhe Biodiversitet përfshijnë;

  • ekologjia e popullatave dhe dinamikat e komuniteteve në ekosisteme dhe agroekosisteme dhe problemet mjedisore;
  • impaktet e ndryshimeve klimatike dhe përshtatja ndaj tyre në ekosistemet natyrore dhe agroekosisteme;
  • projektimi dhe modelimi i agroekosistemeve të qëndrueshëm dhe sistemeve të bujqësisë organike;
  • studimi i biodiversitetit në ekosisteme, observimi, ruajtja dhe mbrojtja e specieve në ekosisteme (flora dhe fauna) dhe problemet mjedisore.

Titulli

Lektor

Titulli Akademik “Profesor”, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2018

Titulli Akademik “Profesor i  Associuar”, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2010

 

Departamenti

Departamenti i Mjedisit dhe i Burimeve Natyrore

 

Ndërtesa

Godina e Mjedisit, Fakulteti  i Bujqësisë dhe Mjedisit

 

Zyra

Nr.2, Ekologji – Biodiversitet

 

Telefoni

+ 355 69 8713803

 

Email: akopali@ubt.edu.al