Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Elvira Beli

Edukimi
Profesor i asociuar, Mjeshtër Kërkimesh, Mikrobiologji dhe Siguri ushqimore, Universiteti
Bujqësor i Tiranës, 2002, Doktor i Shkencave në Mikrobiologjinë Diagnostike, Fakulteti i
Mjekësisë Veterianare, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 1993. Diplomë në Mjekësi Veterinare
1983. Instituti i larte Bujqësor, Tiranë.

Lëndët:
Mikrobiologji Akuatike, Teknologjitë e Përpunimit të Produkteve Peshkore, Hyrje në
Akuakulturë, Kultivimii Molusqeve Bivalvë dhe Karkalecave.

Interesat kërkimore
Cilësia dhe siguria e ushqimit, vecanërisht produktet peshkore. Teknologjitë e reja të përpunimit
të produkteve peshkore. Vlerësimi i ndotjes të mjediseve ujore, fokusuar ne agjentët biologjikë të
ndotjes.

TITULLI
Staf Akademik, Lektor

DEPARTAMENTI
Akuakulturës dhe Peshkimit

NDERTESA
Godina e Zooteknisë, Zyra, 203

TELEFONI

EMAIL: ebeli@ubt.edu.a