Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Eleana Lici

Edukimi

Doktor i Shkencave në fushen:”Ekonomi dhe Agrobiznes”, Drejtimi:”Finance–Kontabilitet”, Univesiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë 2017

Master i Shkencave në Financë, Kolegji Amerikan i Greqise “Deree College”, Athine 2010

Diplomuar si Financier-Kontabilist, Universiteti “Eqrem Cabej”, Gjirokastër 2006

Lëndët:

Auditim, Financë, Paraja dhe Banka.

Interesat kërkimore

Financë, Politika Monetare, Paraja dhe Banka, Auditim.

TITULLI

Doktor i Shkencave, Lektor

DEPARTAMENTI

Financë-Kontabilitet

NDERTESA

Godina A FEA,

Zyra A 108

elici@ubt.edu.al