Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Ejup Çota

Fakulteti i Bujqësisë dhe i Mjedisit
Misioni dhe vizioni
Pergjegjesi i departamentit
Grupet Mësimore Kërkimore
Stafi Ndihmës Akademik
Programet e studimit
Informacion për studentët

Edukimi

PhD, Mbrojtja e Bimëve, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2002

Mastër Shkencor në Mbrojtjen e Bimëve (sot Mjekësia e Bimëve), Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 17 Korrik 1983.

ShPU (Shkolla Pas-Universitare 1998-2001

Bachelor në Mbrojtjen e Bimëve, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 1979-1983

Lëndët:

Bazat e Zoologjisë së Aplikuar Bujqësore, Diagnoza, Bioteknologjia në Entomologji, Mbrojtja e Bimëve në Agro-mekanizim, Dëmtuesit dhe sëmundjet e Pas Vjeljes, Patologjia e Insekteve dhe Kontrolli Biologjik, Entomologjia Bujqësore e Aplikuar, Vektorët patogjenëve të bimëve, Bazat e Entomologjisë dhe Bashkëveprimi Bimë-Dëmtues, Mjedisi, Bima, Ndërveprimi i Pesticideve me Bimët, Dëmtuesit dhe Dinamika e Popullatave, Parazitët e Mjediseve Urbane.

Interesat kërkimore

Entomologjia bazë dhe e Aplikuar, Kontrolli biologjik Menaxhimi i integruar i Dëmtuesve Zoologjia e Aplikuar Bujqësore Vektorët e Sëmundjeve të Bimëve.

TITULLI

Lektor

DEPARTAMENTI

Mbrojtje Bimësh

 

NDËRTESA

Godina FBM

Zyra: Kati I

 

TELEFONI

0684253709

EMAIL

ecota@ubt.edu.al