Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Edvin Zhillima

Edukimi                

Profesor i Asociuar, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2013

Doktoraturë,  Ekonomi dhe Politika të Bujqësise dhe Ushqimit, Universiteti i Bolonjës, 2011,

Master i Arteve,  Ekonomiks Ndërkombëtar dhe Zhvillimi, Fakulteti i Ekonomisë dhe Drejtësisë, Universiteti i Shkencave të Aplikuara Berlin, 2007

Master i Shkencave, Ekonomiksi Evropian, Fakulteti i Ekonomisë Universiteti i Tiranës në bashkepunim me Universitetin e Bambergut, 2007

Diplomë në Drejtim Fermash dhe Agrobiznes, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2003

Lëndët:

Makroekonomi, Ekonomiksi i Zhvillimit, Ekonomiksi Institucional.

Interesat kërkimore

Vlerësimi i zhvillimit të institucioneve dhe zbatimit të reformave politike në kontekstin e bujqësise dhe zhvillimit rural, sigurimi i aksesit në burime e shërbime bujqësore e rurale nga komunitetet rurale, ndikimet e ndersjellta të selljes së operatoreve ekonomikë në sistemet bujqësore dhe mjedisin rural si edhe analiza e aspekteve konomike dhe sociale ne konktekstin e zhvillimeve politike te brendshme dhe integrimit në Bashkimin Europian.

Lëndët

Makroekonomi, Ekonomiksi i Zhvillimit, Ekonomiksi Institucional në ciklet e studimit Bachelor, Master Shkencor dhe Master Profesional.

Lendët

Ekonomiksi Publik ne ciklet e studimit Bachelor,Master Shkencor dhe Master Profesional.

TITULLI

Profesor i Asociuar

DEPARTAMENTI

Ekonomi dhe Politika te Zhvillimit Rural

NDERTESA

Godina A FEA

Zyra 220

ezhllima@ubt.edu.al