Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Edmira Ozuni

Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Përgjëgjesi i departamentit
Grupet Mësimore Kërkimore
Stafi Ndihmës Akademik
Informacion për studentët

Edukimi 

Doktorate, Financë Kontabilitet,”Përdorimi i modeleve statistikore në vlerësimin e riskut të kredisë” Universiteti Bujqësor i Tiranës, Korrik 2015

Master në Matematikë, drejtimi “Probabilitet, Statistikë dhe Zbatime”, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës, Tirane, Janar 2009

Matematikë 5-vjecar, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës, Tiranë, 2004

Lëndët

Statistikë, Statistikë Biznesi, Bazat e Ekonometrisë

Kerkimet Shkencore

Analiza sasiore e të dhënave ekonomike nëpërmjet modeleve statistikore. Modelimi i serive kohore.

Titulli :

Doktor ,Lektor

 

Departamenti:

Matematikë dhe Informatikë

 

Ndertesa:

Godina B FEA

Zyra:

Zyra 204 B

Tel:

+355 69 7906595

Email:

eozuni@ubt.edu.al