Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Dokumenta të rëndësishëm

  • All
  • Buxheti
  • Dokumentacion Institucional
  • Formate Dokumentash
  • Plani Strategjik
  • Të tjera
  • Vendime Senati/Bordi
  • VKM & Urdhra KM
Vendim Bordi nr. 6

Për më shumë klikoni link-un: https://ubt.edu.al/wp-content/uploads/2022/02/Vendim-Bordi-nr.-6.pdf

Vendim Bordi nr. 5

Për më shumë klikoni link-un: https://ubt.edu.al/wp-content/uploads/2022/02/Vendim-Bordi-nr.-5.pdf

Vendim Bordi nr. 4

Për më shumë klikoni link-un: https://ubt.edu.al/wp-content/uploads/2022/02/Vendim-Bordi-nr.-4.pdf

Vendim Bordi nr. 3

Për më shumë klikoni link-un: https://ubt.edu.al/wp-content/uploads/2022/02/Vendim-Bordi-nr.-3.pdf

Vendim Bordi nr. 2

Për më shumë klikoni link-un: https://ubt.edu.al/wp-content/uploads/2022/02/Vendim-Bordi-nr.-2.pdf

Vendim Bordi nr. 1

Për më shumë klikoni link-un: https://ubt.edu.al/wp-content/uploads/2022/02/Vendim-Bordi-nr.-1.pdf

Vendim Për Miratimin E Strategjisë Kombëtare Për Arsimin 2021–2026 Dhe Të Planit Të Veprimit Për Zbatimin E Saj, Nr. 621 Datë 22.10.2021

Klikoni mbi link-un për të parë: https://ubt.edu.al/wp-content/uploads/2022/02/Vendim-621_date-22.10.2021_Per-miratimin-e-SKA-2021-2026.pdf

Vendime Senati, datë 11.12.2020

Bashkangjitur do të gjeni Vendime të Senatit, datë 11.12.2020…

Vendime Senati, datë 26.10.2020

Bashkangjitur do të gjeni Vendime të Senatit, datë 26.10.2020…

Vendime Senati, datë 20.10.2020

Bashkangjitur do të gjeni Vendime të Senatit, datë 20.10.2020…

Vendime Senati, datë 25.09.2020

Bashkangjitur do të gjeni Vendime të Senatit, datë 25.09.2020…

Vendim i Komisionit Institucional të Zgjedhjeve, Nr. 08, datë 01.07.2020, për rregjistrimin e kandidatëve

Bashkangjitur do të gjeni Vendimin e Komisionit Institucional të Zgjedhjeve të Universitetit Bujqësor të Tiranës për…

Vendim Senati mbi “Miratimin e një ndryshimi në formularin e vetëdaklarimit”

Bashkangjitur do të gjeni Vendim Senati Nr. 35 Datë 08/06/2020 mbi “Miratimin e një ndryshimi në formularin e…

Njoftim për dorezimin e dokumentacionit_KVLPAKA

Njoftohen të gjithë kandidatët që dëshirojnë të aplikojnë për autoritete dhe organe drejtuese të të gjitha niveleve në UBT-së…

Rregullore për sjellje me integritet në kërkimin shkencor & promovimin akademik në UBT

Bashkangjitur do të gjeni rregullore për sjellje me integritet në kërkimin shkencor & promovimin akademik në…

Rregullore për organizimin e zgjedhjeve për autoritetet dhe organet drejtuese në UBT

Bashkangjitur do të gjeni “Rregulloren për organizimin e zgjedhjeve për autoritetet dhe…

Emërimi i anëtarëve dhe sekretarëve të KFZ-ve në njësitë kryesore të UBT

Bashkangjitur do te gjeni emërimin e anëtarëve dhe sekretarëve të KFZ-ve në njësitë kryesore të UBT…

Vendim për pezullimin e regjistrimit të kandidatëve për autoritete dhe anëtar në organet drejtuese të UBT-së.

Bashkangjitur do të gjeni Vendimin Nr. 5, datë 11/05/2020 për pezullimin e regjistrimit të kandidatëve për…

Njoftim mbi shtyrjen e procesit zgjedhor në UBT

Bashkangjitur do të gjeni dokumentin mbi shtyrjen e procesit zgjedhor në…

KIZ shpall fillimin e regjistrimit për anëtar të Senatit Akademik dhe Rektor të Universitetit Bujqësor të Tiranës

Në mbledhjen e datës 07/05/2020, KIZ shpall fillimin e regjistrimit për anëtar të Senatit Akademik (kategoria pedagog
dhe student), dhe Rektor të …

KIZ shpall fillimin e regjistrimit për anëtar të Komisioneve Zgjedhore të Fakulteteve (KZF)

Në mbledhjen e datës 07/05/2020, KIZ shpall fillimin e regjistrimit për anëtare të Komisioneve Zgjedhore të Fakulteteve (KZF)

Fillimi i procesit zgjedhor në UBT

Në zbatim te ligjit nr. 80/2015 , datë 22.07.2015, “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Republikën e Shqipërisë”, Urdhrin e MASR, nr.99, datë 26.03.2020, “Për disa ndryshime në urdhrin nr.8, datë 14.01.2020, “Për procesin zgjedhor për autori…

Vendim Rektorati mbi ndërprerjen e procesit mësimor në UBT

Bashkangjitur do të gjeni Vendim Rektorati  Nr. 12, datë 09/03/2020 mbi ndërprerjen e proçesit mësimor në…

Vendim i Bordit të Administrimit Nr. 82, datë 27.12.2019

Vendime Nr. 82, datë 27.12.2019 për miratimin e nënshkrimit të një akt-marrëveshje ndërmjet Universitetit Bujqësor të Tiranës të…

Vendim i Bordit të Administrimit Nr. 81, datë 27.12.2019

Vendim Nr. 81, datë 27.12.2019 për miratimin e numrit total të pedagogve të ftuar…

Vendim i Bordit të Administrimit Nr. 80, datë 27.12.2019

Vendim Nr. 80, datë 27.12.2019 për miratimin e vendosjes së një pllake përkujtimore në kopshtin e trëndafilave…

Vendim i Bordit të Administrimit Nr. 79, datë 27.12.2019

Vendim Nr. 79, datë 27.12.2019 për miratimin e pagesave për shërbimet që ofron rrjeti…

Vendim i Bordit të Administrimit Nr. 78, datë 27.12.2019

Vendim Nr. 78, datë 27.12.2019 për miratimin e ndryshimeve në programin e studimit Master Profesional në…

Vendim i Bordit të Administrimit Nr. 77, datë 27.12.2019

Vendim Nr. 77, datë 27.12.2019 për miratimin e ndryshimit të formatit dhe të formave të diplomave …

Vendim i Bordit të Administrimit Nr. 76, datë 27.12.2019

Vendim Nr. 76, datë 27.12.2019 për miratimin e rregullores së funksionimit të klinikës se kafshëve në…

Vendim i Bordit të Administrimit Nr. 75, datë 27.12.2019

Vendim Nr. 75, datë 27.12.2019 për miratimin e raportit vjetor “Analizën e Veprimtarisë së Universiteti Bujqësor të Tiranëes…

Vendim i Bordit të Administrimit Nr. 74, datë 06.12.2019

Vendim Nr. 74, datë 06.12.2019, për miratimin e ndryshimit të planit të buxhetit për vitin 2019 dhe rialokim fondi në…

Vendim Bordi i Administrimit për miratimin e listës emërore të studentëve që përjashtohen nga tarifa e shkollimit

Vendim Bordi i Administrimit Nr. 71, datë 27.11.2019 për miratimin e listës emërore…

Vendim Bordi i Administrimit për miratimin e listës emërore të studentëve që përfitojnë bursë 

Vendim Bordi i Administrimit Nr. 72, datë 27.11.2019 për miratimin e listës emërore…

Vendim Bordi i Administrimit për studentët me mesatare 9-10 që përfitojnë bursë dhe përjashtohet nga tarifa e shkollimit

Vendim Bordi i Administrimit Nr. 73, datë 27.11.2019 për miratimin e listës emërore…

Vendim i Bordit të Akreditimit

Bordi i Akreditimit, në mbledhjen e tij datë 7-8 Prill 2017, mori vendimin që lidhet me vlerësimin e jashtëm institucional të “Universitetit Bujqësor të Tiranës” pjesë e gjashtë IAL-ve të Grupit të parë…

Vendime Rektorati Nr.105, Datë 01.12.2019 

Vendim Rektorati  Nr.105, Datë 01.12.2019 mbi pezullimin e mësimit në Universitetin Bujqësor të Tiranës…

Vendime Rektorati Nr.104, Datë 30.11.2019

Vendim Rektorati  Nr.104, Datë 30.11.2019 mbi pezullimin e mësimit në Fakultetin e Shkencave Pyjore (FSHP)…

Vendim Rektorati  Nr.103, Datë 26.11.2019

Vendim Rektorati  Nr.103, Datë 26.11.2019 mbi pezullimin e mësimit në Universitetin Bujqësor të Tiranës…

Dokumentacion Institucional

Dokumentacion Institucional Universiteti Bujqësor i Tiranës..

Bursat për fazën e III

Bashkëlidhur gjeni dokumentat lidhur me bursat për fazën e III…

Kriteret e pranimit të ciklit të parë të studimeve

Bashkangjitur do të gjeni kriteret e pranimit të ciklit të parë të studimeve…

Vendime Senati, datë 12.03.2019

Bashkangjitur do të gjeni Vendime Senati, datë12.03.2019…

Vendime Senati, datë 07.02.2019

Bashkangjitur do të gjeni Vendime Senati, datë 07.02.2019…

Vendim Senati Nr. 18, datë 07.02.2019 mbi miratimin e listës që përfitojne bursë

Vendim Nr. 18, date 07.02.2019 mbi miratimin e listes se studenteve te pranuar ne vitin e pare akademik dhe studenteve te
regjistruar ne çdo program studimi ne vitet pas te parit qe perfitojne burse …

Vendim Bordi i Administrimit Nr. 2, date 15.01.2019 për listat e studentëve që përfitojnë bursë

Per miratimin e listes se studenteve te pranuar ne vitin e pare akademik dhe studenteve te regjistruar ne çdo program …

Vendim Bordi i Administrimit Nr. 12, datë 07.02.2019 për miratimin e bursave për vitin akademik 2018-2019

Vendim Nr. 12, date 07.02.2019; “Për miratimin e bursave për vitin akademik 2018-2019” Bordi i Administrimit, ne perputhje me
Ligjin nr. 80/2015, date 22.07.2015, “Per Arsimin e Larte dhe Kerkimin…

Vendim Bordi i Administrimit Nr. 11, date 07.02.2019 për kriteret për ulje me 50 % të tarifës vjetore të studimit në programet e ciklit të dytë të studimeve

Per percaktimin e listes se studenteve, sipas kategorive te individeve qe plotesojne kriteret per ulje me 50 %…

Vendim Bordi i Administrimit Nr.7, datë 07.02.2019 për ndryshimin e vendimit te bordit te administrimit Nr. 2 Date 15.01.2019 për listat e studentëve që përfitojnë bursë

Per ndryshimin e vendimit te bordit te administrimit Nr. 2 Date 15.01.2019 “Mbi miratimin e listes se studenteve te pranuar ne vitin e pare…

Vendime Senati Janar 2019

Bashkangjitur do të gjeni Vendime Senati, Janar 2019…

VENDIM KËSHILLI I MINISTRAVE 777 ANTIPLAGJATUR

VENDIM NR. 777, DATË 26.12.2018, KONTROLLIN ANTIPLAGJATURË TË DISERTACIONEVE PËR FITIMIN E GRADAVE SHKENCORE

VENDIM KËSHILLI I MINISTRAVE 783 PERFORMANCA NË MËSIMDHËNIE

VENDIM NR.783, DATË 26.12.2018, VLERËSIMIN E PERFORMANCËS NË MËSIMDHËNIE TË PERSONELIT AKADEMIK NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË, EDHE NËPËRMJET SONDAZHIT KOMBËTAR TË STUDENTËVE…

VENDIM KËSHILLI I MINISTRAVE 784 BURSA PËR STUDENTËT E SHKËLQYER

VENDIM NR. 784, DATË 26.12.2018, DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR.903, DATË 21.12.2016 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE , “PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE PËR PËRFITIMIN E BURSAVE NGA FONDI I MBËSHTETJES…

VENDIM KËSHILLI I MINISTRAVE 781 TRANSPARENCA

VENDIM NR.781, DATË 26.12.2018, GARANTIMIN E TRANSPARNCËS NË INSTITUCIONET PUBLIKE TË ARSIMIT TË LARTË…

VENDIM KËSHILLI I MINISTRAVE 780 ULJE TARIFA CIKLI I DYTË

VENDIM NR.780, DATË 26.12.2018, PËRCAKTIMIN E KATEGORIVE TË INDIVIDËVE QË PLOTËSOJNË KRITERET PË ULJE TË TARIFES VJETORE TË STUDIMIT NË PROGRAMET E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE, NË INSTITUCIONET…

VENDIM KËSHILLI I MINISTRAVE 779 PËRJASHTIMET NGA TARIFAT

VENDIM NR.779, DATË 26.12.2018, DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR.269, DATË 29.3.2017, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR PËRCAKTIMIN E KATEGORIVE TË INDIVIDËVE QË PLOTËSOJNË KRITERET E PRANIMIT…

VENDIM KËSHILLI I MINISTRAVE 778 TARIFAT

VENDIM NR.778, DATË 26.12.2018, NJË NDRYSHIM DHE SHTESË NË VENDIMIN NR.288, DATË 21.5.2018, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE,  “PËR MIRATIMIN E KUFIRIT MAKSIMAL TË TARIFËS VJETORE TË SHKOLLIMIT…

URDHËR KRYEMINISTRI 185 STATUTI

URDHËR KRYEMINISTRI 185 STATUTI, NGRITJEN E GRUPIT NDËRISTITUCIONAL TË PUNËS PËR HARTIMIN E MODELIT TE STATUTIT PËR INSTITUCIONET PUBLIKE TË ARSIMIT TË LARTË…

Masat e marra për rishikimin e kushteve të studentëve Vendim Senati 14.12.2018

Senati Akademik i Universitetit Bujqësor të Tiranës, ka marrë masat për rishikimin e kushteve të studentëve…

Formatet e dokumentave kryesore të veprimtarisë që mban dhe administron UBT

Formatet e dokumentave kryesore të veprimtarisë që mban dhe administron UBT, Format Performanca Akademike, Formati Ngarkeses Mesimore…

Miratimi i detajimit të transfertës së pakushtëzuar për buxhetin e vitit 2018, në UBT, Vendim Senati 10.01.2018

Senati Akademik i Universitetit Bujqësor të Tiranës, ka marrë masat për miratimin e detajimit të transfertës së pakushtëzuar për buxhetin e vitit 2018, në UBT…

Plani Strategjik

Plani strategjik për Universitetin Bujqësor të Tiranës, Plani Strategjik UBT…

Për miratimin e ndryshimeve të pjesshme në programin e studimeve të ciklit të parë Bachelor dhe Master Shkencor “Përpunim Druri” Vendim Senati 23.11.2018

Senati Akademik i Universitetit Bujqësor të Tiranës miratojë ndryshimin e pjesshëm të programve të studimeve të  ciklit të parë Bachelor dhe Master Shkencor “Përpunim Druri”…

Ndryshimi i emërtimit të “Master Profesional” nga “Inxhinieri Përpunim Druri” në “Konstruksione Druri” Vendim Senati 05.10.2018

Senati Akademik i Universitetit Bujqësor të Tiranës, ka marrë masat mbi ndryshimin e emërtimit të “Master Profesional” nga “Inxhinieri Përpunim Druri” në “Konstruksione Druri”…

Pagesat e orëve suplementare në UBT për vitin akademik 2017-2018, Vendim Senati 02.10.2018

Senati Akademik i Universitetit Bujqësor të Tiranës, ka marrë masat mbi pagesat e orëve suplementare në UBT për vitin akademik 2017-2018…

Kërkesë për rishikimin e fondeve në regjistrat e prokurimeve publike për periudhën Shtator-Dhjetor 2018, Vendim Senati 26.09.2018

Kërkesë për rishikimin e fondeve në regjistrat e prokurimeve publike për periudhën Shtator-Dhjetor 2018…

Miratimi i Tarifave të studimeve në UBT për vitin akademik 2018-2019, Vendim Senati 13.09.2018

Senati Akademik i Universitetit Bujqësor të Tiranës, ka marrë masat për miratimin e tarifave të studimeve në UBT për vitin akademik 2018-2019…

Miratimi i Programit Buxhetor Afatmesëm 2019-2021 të UBT, Vendim Senati 20.07.2018

Senati Akademik i Universitetit Bujqësor të Tiranës miratojë në parim programin buxhetor afatmesëm 2019-2021…

Miratimi i Rregullores së Ciklit të Tretë të Studimeve – Doktoratë, Vendim Senati 02.07.2018

Senati Akademik i Universitetit Bujqësor të Tiranës, ka marrë masat mbi miratimin e Rregullores së Ciklit të Tretë të Studimeve – Doktoratë…

Reduktim i tarifës së shkollimit të studentëve që ndjekin studimet në Master Shkencor dhe Master Profesional në UBT për vitin akademik 2017-2018, Vendim Senati 25.05.2018

Senati Akademik i Universitetit Bujqësor të Tiranës,  ka marrë masat për miratimin e reduktimit të tarifës së shkollimit të studentëve që ndjekin studimet në Master Shkencor dhe Master Profesional në UBT…

Vendime Senati 13.03.2018

Senati Akademik i Universitetit Bujqësor të Tiranës, më datë 03.03.2018 ka marrë këto vendime…

Për miratimin e detajimit të buxhetit për vitin 2018, Vendim Senati, Datë 30.01.2018.

Senati Akademik i Universitetit Bujqësor të Tiranës, ka marrë masat për miratimin e detajimit të buxhetit për vitin 2018…

Buxheti i detajuar për Universitetin Bujqësor të Tiranës viti 2018

Pasqyrim i të ardhurave dhe shpenzimeve për Universitetin Bujqësor të Tiranës, për vitin 2018…