Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Doktoraturë FSHP – Departamenti i Pyjeve

Doktoraturë FBM
Doktoraturë FEA
Doktoraturë FSHP
Doktoraturë FMV

Qeverisja e qëndrueshme e burimeve pyjore dhe kullosore

Ndër objektivat e Programit të Shkollës së Doktoraturës mund të specifikohen:

 • Të formojë specialistë me njohuri bashkëkohore teorike dhe shkencore në fushën e menaxhimit të qëndrueshëm të burimeve pyjore,
 • Të formojë specialistë të aftë praktikisht pë të vlerësuar dhe identifikuar problemet e sektorit të pyjeve dhe për të ofruar zgjidhje në baza shkencore të këtyre problemeve.
 • Të pregatisë specialistë të aftë për të kryer analiza të detajuara të problemeve të sektorit të pyjeve duke ofruar zgjidhje në perputhje me strategjinë kombëtare të sektorit të pyjeve.
 • Të pregatisë studiues të aftë për të kryer punime shkencore e akademike duke kontribuar në ngritjen e cilësisë së mësimdhënies në Universitete.

Programi ofrohet nga grupimi i njësive:

 

Depratamenti i Pyjeve (Fakulteti I Shkencave Pyjore)

Fushat e Kërkimit në Shkollën e Doktoratës:

 • Studime dhe prognozime për shfaqjen e sëmundjeve dhe dëmtuesve më problematik në pyje;
 • Studime për rigjenerimin e siperfaqeve të degraduara të dushqeve në Shqipëri
 • Studime mbi metodat bashkëkohore të luftës biologjike ndaj dëmtuesve në pyje.
 • Studime mbi praktikat më të mira për mbarështrimin e qëndrueshëm të pyjeve dhe kullotave komunale.
 • Studime mbi potencialet dhe mundësitë e prodhimit të biomasës pyjore për qëllime
 • Studime në lidhje me rehabilitimin e popullatave të faunës së egër pyjore.
 • Studime në lidhje me vlerësimin monetar të shërbimeve mjedisore nga pyjet.
 • Studimi i dinamikës së zhvillimit të plantacioneve me lloje pyjore me rritje të shpejtë përprodhim energjie.
 • Studimi i dëmtimeve nga zjarret në ekosistemet pyjore e kullosore dhe masat për rehabilitimine tyre.
 • Studime mbi vlerësimin ekonomik dhe rritjen e kontributit të pyjeve komunale në jetesën e komuniteteve rurale (ekoturizmi).
 • Studimi i kapaciteteve prodhuese për produktet jo drusore dheproblemet që lidhen me shfrytëzimin e qëndrueshëm të tyre.

Kontakt

Prof. Dr. Vath TABAKU (Përgjegjës i Departamentit të Pyjeve)
Tel: 00355 68 40 30 632
E-mail: vtabaku@ubt.edu.al