Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Doktoraturë FSHP – Departamenti I Industrisë së Drurit

Doktoraturë FBM
Doktoraturë FEA
Doktoraturë FSHP
Doktoraturë FMV

Teknologji Druri

Programi i studimit “Teknologji Druri”, ka për qëllim të përgatitë specialistë të aftë të zgjidhin probleme të rëndësishme specifike në lidhje me modernizimin dhe përmirësimin e linjave teknologjike të përpunimit të  materialeve drusore me bazë druri si dhe nëpërmjet kërkimit shkencor të ofrojnë zgjidhje në fushën e përpunimit industrial me makineri të automatizuara  si dhe për përdorimin me efikasitet të lëndës së parë duke zgjeruar fushën e përdorimit të materialeve drusore

 

Programi ofrohet nga grupimi i njësive:

Departamenti i Industrsë së Drurit (Fakulteti i Shkencave Pyjore)

Fushat e Kërkimit në Shkollën e Doktoratës:

 • Studime dhe prognozime për shfaqjen e sëmundjeve dhe dëmtuesve më problematik në pyje;
 • Studime për rigjenerimin e siperfaqeve të degraduara të dushqeve në Shqipëri
 • Studime mbi metodat bashkëkohore të luftës biologjike ndaj dëmtuesve në pyje.
 • Studime mbi praktikat më të mira për mbarështrimin e qëndrueshëm të pyjeve dhe kullotave komunale.
 • Studime mbi potencialet dhe mundësitë e prodhimit të biomasës pyjore për qëllime
 • Studime në lidhje me rehabilitimin e popullatave të faunës së egër pyjore.
 • Studime në lidhje me vlerësimin monetar të shërbimeve mjedisore nga pyjet.
 • Studimi i dinamikës së zhvillimit të plantacioneve me lloje pyjore me rritje të shpejtë përprodhim energjie.
 • Studimi i dëmtimeve nga zjarret në ekosistemet pyjore e kullosore dhe masat për rehabilitimine tyre.
 • Studime mbi vlerësimin ekonomik dhe rritjen e kontributit të pyjeve komunale në jetesën e komuniteteve rurale (ekoturizmi).
 • Studimi i kapaciteteve prodhuese për produktet jo drusore dheproblemet që lidhen me shfrytëzimin e qëndrueshëm të tyre.

Kontakt