Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Dhurata Shehu

Fakulteti i Bujqësisë dhe i Mjedisit
Misioni dhe vizioni
Pergjegjesi i departamentit
Grupet Mësimore Kërkimore
Stafi Ndihmës Akademik
Programet e studimit
Informacion për studentët

Edukimi

PhD,  në fushën: Bujqësia dhe Mjedisi, Drejtimi:  Shkencat e Mbrojtjes së Bimëve me temë: “Menaxhimi i integruar i Zjarrit bakterial në pemët frutore farore. Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2014

Master Shkencor në shkencat agronomike në drejtimin ‘Hortikulturë’,  Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 2007

Agronomi e përgjithshme, Instituti i Lartë Bujqësor, Tiranë , 1986

Lëndët:

Mykobakterologji bujqësore, Sëmundjet dhe dëmtuesit e perimeve, Fitopatologji bujqësore, Bazat e fitopatologjisë dhe bashkeveprimi bime-parazit.

Interesat kërkimore

Diagnostikimi i sëmundjeve të bimëve në laboratorin e mbrojtjes së bimëve. Aplikimi i testeve laboratorike për përcaktimin e identifikimin e viruseve në laborator.

TITULLI

Kërkimor

DEPARTAMENTI

Mbrojtje Bimësh

 

NDERTESA

FBM

Zyra

Kati i parë

 

TELEFONI

0682321642

EMAIL

dhuratashehu@info.al