Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Sektori i Sigurimit të Cilësisë

Rreth Nesh
Detyrat kryesore të zyrës
Programet të Akredituara
Programe në proçes Akreditimi
Njoftime

Sektori i Sigurimit të Cilësisë

 

Sektori Sigurimit te Cilesise kujdeset që dokumentacioni i programeve mesimore që prodhojnë fakultetet të përputhet me standardet kombëtare të cilësisë sipas cikleve të studimit. Merr pjesë në përgatitjen e Guidës në nivel Universiteti. Programon kalendarin e procesit të vetëvlerësimit në nivel universiteti dhe ndjek realizimin e tij. Siguron lidhje të rregullta institucionale me Agjencinë Kombëtare të Akreditimit të Arsimit të Lartë pranë MASR. Pergjegjesi i sektorit mban pozicionin e Koordinatorit Institucional të UBT.

Kontakt

Prof. As.Dr. Etleva Muça
E-mail: evadashi@ubt.edu.al